Белемлел?р булмаса, безне? ??мгятьне? кил?ч?ге бик ?к матур булмас диг?нг? инанып кил?без. Россия халкыны? 62 проценты балаларыны? югары белемг? ия булуын тели. Тагын 6 проценты баласыны?, аспирантура т?мамлап, ф?нни д?р??? алуы яклы. Югары уку йортыны? 3-4 курсын т?мамлау да ?ит? дип санаучы ата-аналар да бар ик?н. Андыйлар – 12 процент. Россия халкыны? шулкад?р ?к ?леше баласыны? урта ??н?ри белем алуына да риза. ?ч процент ата-ана урта м?кт?п белеме д? ?ит? дип саный. Бу – Б?тенроссия ??м?гатьчелек фикерен ?йр?н? ?з?ге ?тк?рг?н сораштыру н?ти??л?ре. Л?мбер? районы Татар Тавласы авылы ?зене? халкы бел?н тир?-якка Мордовия татарларын таныта. Яшь буын в?килл?рене? к?бесе югары белем алырга тырыша. Ч?нки матур кил?ч?к белемлел?р кулында булачак. Татар Тавла авылында ?ти-?нисе туып-?ск?н ??м анда туган Россия Хокук Академиясене? Урта - Идел филиалыны? (Средне-Волжский (г. Саранск) филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации) юридик факультетыны? 3 курсын т?мамлаган Алсу Ибрагимова бел?н таныштым. ?нг?м?д?шен ?зен? тартып торучы бала ик?н Алсу; т?рле темага ирекле аралаша. Белг?небезч?, илебезне? барлык югары уку йортларына гаризалар кабул ит? т?г?лл?нерг? санаулы к?нн?р ген? калып бара. Алсу да б?ген ?зе укыган Академияне? студентлар кабул ит? комиссиясе ?гъзасы. ?ле укый да, эшли д?, ик?н. Академияне? юриспруденция кафедрасыны? укыту-методик эшл?р буенча белгеч булып хезм?т т? ит?. Кыскасы, укырга да ?лгер?, эшл?рг? д?. Мен? ул яшьл?рне? у?ганлыгына бер мисал.Укырга кабул ит? комиссиясенд? булгач, б?генг? кил?ч?к буын в?килл?рене? ?зерлек сыйфаты, тел?кл?ре турында сораштым. Ул: “Юлдаш”ны укучыларга Россия Хокук Академиясене? Урта - Идел филиалындагы я?алыклар кызыксындыра торгандыр. Беренчед?н, магистратура булдырылды ??м х?к?м?т муниципаль идар? ит? (государственное муниципальное управление) буенча белгечл?р ?зерл?? б?леге ачылды. Магистратура ачылуга мин ?зем д? бик шатландым, ч?нки белемемне шунда арттырырга дип хыялланам.Тагы бер ?йбер минем д? исемне киттерде – ул Россияне? т?рле почмагыннан (Сахалин, Ульян, М?ск??, Томбов ?лк?л?ренн?н, Башкортостан, Татарстан ?.б.) укырга кабул ител?не сорап язылган гаризаларны? барлыгы б?генг? 788. Быел бюджет урыннары да арткан. Гомуми т?п белем алганнар ?чен колледжда зур конкурс. Биред? укырга тел??чел?р к?б?йг?н, шу?а югарыдагы я?алыкларны кертк?нн?р».
Алсу компьютер артында утыра ??м булдырылган базага абитуриент турындагы м?гълуматны туплап бара. Кабул ит? турындагы гаризаны да компьютерда гына тутырып бара. Мен? бит ул копьютерлаштыру заманасы. Барлык ?йберне башкарып чыга.
Алсуны? эше турында с?йл?дем бераз, с?йлим ?ле укуы турында.Тумышы бел?н Л?мбер? районы Татар Тавласы авылыннан дидем. ? урта белемне Саранск ш???рене? 36нчы м?кт?бенд? алган, ч?нки гаил?л?ре яш?рг? башкалабыз Саранскка к?чк?нн?р. Татар теленд? бик матур аралаша. Милли ашларны да т?мле иттереп пешерерг? ?нисе Венера Юнир кызы ?йр?тк?н. Алсу еш кына мантый, п?р?м?чл?рне пешерерг? ярата, татарларга хас кунакчыллык бел?н мине д? п?р?м?чл?ренн?н авыз ит?рг? дип кунакка чакырды. ?ырларга яратасы?мы диг?н сорауга елмаеп кына: “?ырларга яратам, ?мма ?зем ?чен ген?», - ди. Академия тормышында Алсу Ибрагимова актив катнаша: 1 сентябрь тантанасын алып баргалый, КВНда катнаша ??м башка ??мгыять эшл?рен алып бара. Ш?хси планнары бел?н кызыксындым. Кил?ч?кт? Россия Хокук Академиясене? Урта - Идел филиалында у?ышлы укырга, магистратураны т?мамларга ??м эшл?рг?. Кил?ч?кт? гаил? корып б?хетле булырга хыяллана. Белем аны? тормышында маяк, ч?нки ул матур кил?ч?к белемлел?р кулында ик?нлеген яхшы бел?.

Наил? Насырова