Элек-элект?н м?галлимн?р и? д?р???ле ??н?р иял?ре булып саналган. Алар ?йтк?н с?зг? колак салганнар, б?х?с килеп чыкса, ки??ш сорап барганнар. Б?ген, XXI гасырда да, алар х?рм?тк? лаек. М?гъл?мати технологиял?р чорында туган кызлар-егетл?рг? белем бир? ?зе?н?н д? олы гыйлем иясе булуны тал?п ит?; ? балалар тел?кл?рен кан?гатьл?ндер? ?чен, к?заллавы? (представление) ?бугалисинаныкыннан да ким булмаска тиеш. ?смерл?рне а?лар, уртак тел табу ?чен, ш?п психолог булу сорала. Шулай шул, укытучы бер ?к вакытта педагог та, психолог та, т?рбияче д?, икенче ?ти-?ни д?... Д?ньяда белем бир?че укытучылар ми?а к?п очрады, аларны? ??рберсен санап бетереп булмый. ?мма мин элекке музей хезм?тк?ре, аннары - география укытучысы ??м Рузаевка районы Татар Пешл? гомуми урта м?кт?бе директоры булып хезм?т итк?н Флора ?хм?т?ан кызы Шамонова турында с?з алып барам.
Татар Пешл? авылын кем ген? белми ик?н. ?тк?н гасырда д?ньяга бу авылны Ш?риф Камал таныткан. Бер й?з биш еллык юбилеен (1906нчы елда барлыкка килг?н) билгел?п ?тк?н м?кт?пт? т?пле белем бирг?н укытучылар коллективы, укучылары бу исемне б?ген д? ерак ларга ишеттер?. “...Татар Пешл? урта м?кт?бенд? 168 укучыга 19 укытучы белем бир?. Быел беренче сыйныфка 18 укучы кабул иттек, ? кил?се уку елында 21?? килерл?р. Шулай булгач, м?кт?п яши”, - дип ?мет бел?н ??г?м?д?шем соравыма ?авап кайтарды.
Тулаем алганда, ?ит?кче хезм?те – катлаулы да, ?аваплы да, н?ти??се д? к?ттереп кен? к?рен? торган хезм?т. И?ади яктан с?л?тле, ?з эшен? ихлас бирелг?н, куелган максатына иреш? торган, га??еп тырыш кешел?р ген? бу ?лк?д? эшли ала. Укытучыларны? укытучысы, ягъни Татар Пешл? урта м?кт?бене? директоры ??м география укытучысы Флора ?хм?т?ан кызы Шамонова 1965 елны? 28 маенда Рузаевка районы Татар Пешл?се авылында туа. Урманлы тау ит?генд? урнашкан Пешл? диг?н елгалы авылда аны? балачагы ?т?. Туган авылы урта м?кт?бен т?мамлагач, Н.П. Огарев исеменд?ге МГУда укый Флора ?хм?т?ан кызы. Хезм?т биографиясен музей хезм?тк?ре буларак башлап ?иб?р?, аннары Пешл? м?т?бенд? география ф?не укыта. Карашында акыллылык, затлылык билгел?ре куйган, дулкынланып торган ч?чле укытучыны? тырыш хезм?те б?генге шатлыклы к?нн?рг? китерг?н. Балаларда ?зе укыткан ф?нен? м?х?бб?т уяткан ул. Флора ?хм?т?ан кызы кил?ч?к буынга а?-белем, т?рбия бир? бел?н берг? 2004нче елдан алып Татар Пешл? м?кт?бене? директоры, дидем. Б?ген 15 ел булган эш стажлы педагог, ?ит?кче ул; м?кт?п тормышыны? ?з?генд? кайный. “??р д?рес балага я?алык алып килерг?, аны? и?ади с?л?тен ?стерерг?, белемен артттырырга, рухи д?ньясын баетырга тиеш,- ди Шамонова Ф.А.. - Укучы укытучыны х?рм?т итс? ген? ф?нн?рне ярата, уку шатлыгы кичер?, м?кт?пт? тел?п укый. Белем алу шатлыгы кичерг?н бала с?лам?т була, ди. Рузаевка ш???ре ян?ш?сенд? булган Пешл? м?кт?бе конкуренцияне чыдатырлык м?кт?п. Республикабыз, регион к?л?менд? к?ренерлек эшл?ребез, н?ти??л?ребез бар. Укытучыларыбыз югары категория алырга тырышалар, укучыларыбыз конкурсларда беренче ??м призлы урыннар яулыйлар. Н?ти??л?ребез турында еш кына “Юлдаш” газетасы битл?ренд? укыйсыздыр. Чыгарылыш сыйныф укучыларыбыз вузларда, техникумнарда, училищеларда профессия нечк?лекл?рен? ?йр?н?л?р.
Эшл?г?н эшл?ребез байтак, дип ?ит?кче д?вам ит? с?зен. Ел саен якташ язучыбыз Ш?риф Камалны иск? алып, музей кабинетында кич?л?р ?тк?р?без, ? т?г?р?к даталарында Татарстан кунакларын кабул ит?без. Быел да аны? 130 яшьлек Юбилеена багышлап ?д?би-музыкаль кич?, т?г?р?к ?ст?л артында с?йл?ш?, музей экспозициял?рен я?артуны планлаштырдык. Тагы Татарстанны? Лениногорск, педагоглары бел?н тыгыз педагогик диалогны алып барабыз; эш т??риб?л?ребезд? булган у?ышлар бел?н уртаклашабыз. Мо?а интернет та ярд?м ит?. Матур эшл?ребез к?п, н?ти??л?ребез д? бар, ди Флора ?хм?т?ан кызы. Х?зерге заман шартларында с?л?тле балалар бел?н эшл?? системасы зур ?аваплылык сорый, ч?нки ??рбер кеше ?зене? м?мкинлекл?ренн?н, ?з кызыксынуларыннан чыгып, кил?ч?к ??н?ре сайлый, олы тормыш юлына аяк баса. Укучыларны? и?ади казанышлары - бу м?кт?пне? ?имеше. Авыл ?иренд?, ш???рд?гег? караганда, ?з-?зе?не ?стер? ?чен м?мкинлекл?р азрак, шу?а к?р? с?л?тле балаларны ачыклау, югалтмыйча ?стер? укытучыларыбыз ?илк?сен? т?ш?. Гомум?н, ??р у?ышка иреш?не? с?л?т н?ти??се ген? т?гел, ? тырышлык н?ти??се ик?нен бел?без. Татар теле ??м ?д?бияты укытуны камилл?штер?, укучыларны? белемг? омтылышын к?ч?йт?, зыялы ш?хесл?р т?рбиял??, ??м и? м??име, араларыннан аеруча с?л?тле укучыларны сайлап алу максатыннан ??р елны район ??м республикабызда ф?н олимпиадаларында катнашабыз; ?ин?чел?ребез д? бар. М?кт?бебез ?чен беренче тапкыр республикада, аннары регионарасында Дубинникова Альмира диг?н ?и??че йолдызчыгыбыз бар иде. Ул б?ген югары белемле белгеч, с?екле хатын. Аны? шикелле укучыларыбыз байтак, - ди ул. М?кт?п эшч?нлеге турында озак с?йл?рг? була. Б?генге м?кт?п ?чен х?к?м?т к?п эшли. М?с?л?н, элегр?к м?кт?пл?рне финанслау ?лк?сенд? проблемалар булса, ? б?ген укучыны? с?л?тен ?стер? ?чен безг? тулысынча физика кабинеты бирдел?р, укучыларга т?л??сез д?реслекл?р тапшырдылар, ел ярым элек к?н тал?пл?рен? ?авап кайтарган ашхан?безне булдырдык, ?тк?н ел рекреациял?ребезд? ремонт ясадык, быел – еврот?р?з?л?р куйдырдык. Тик мен? м?кт?п бинасыны? фундаменты к?п тапкыр ремонтланган...кыскасы - м?кт?пк? я?а бина кир?к. Татар Пешл? балалар бакчасы бинасы быел т?зел? башлады, б?лкем безг? д? т?зерл?р, ди м?кт?п директоры Ф.А.Шамонова тел?кл?рен алга тек?п.
Флора ?хм?т?ан кызыны? килеш-килб?те, ?з-?зен тотышы ук ?ит?кче булуына ишар?ли: тал?пч?н, ?ыйнак, оешкан, фикерен катгый итеп ?йт? бел?. Ниндидер тылсым к?че бармы ?зенд? - ул коллективны ?зе артыннан иярт?, ?зен? ген? хас алымнар бел?н укытучыларны? кимчелекл?рен т?з?т?, аз гына булган у?ышларын да к?р? бел?, ?стереп-канат куеп ?иб?р? ул. Флора ?хм?т?ан кызы Шамонованы? тырыш хезм?те Почетная грамота Государственного Собрания Республики Мордовия, Грамота Государственного Собрания Республики Мордовия, Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия, “За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства” медале бел?н билгел?нг?н. Кешене хезм?тен? карапта кына т?гел, ш?хси сыйфатларына карап х?рм?т ит?л?р. М?кт?п директоры - ??рчак шат к??елле, ярд?мчел, кешелекле, игътибарлы, ышанычлы серд?ш, гаил?сенд? кадерле ?ни, назлы хатын. Аны? тормыш кредосы да - кешел?рг? яхшылык эшл??, оптимист булу. Флора ?хм?т?ан кызы тормыш ипт?ше Ахать Ариф улы бел?н ике кыз бала – Альфия бел?н Алсуны т?рбиял?п, югары белем бир?л?р. Аларны Лилия исемле оныклары сокландырып ?с?. Егетл?рне? асылы тормыш ипт?ше аны?. Ахать Ариф улы Совет армиясенд? погранчастьт? хезм?т итк?нд?, 1979-80нче елларда Авганистанда барган кайнар ноктада булган кеше; сугыш диг?н коточкыч авыр вакыйгаларны кичерг?н ул. Х?рм?тк? лаек ир. Бер-берсен? ярд?м итеп тату яши алар.
Шундый тырыш ?ит?кчене к?рг?ч, к??елг? тынычлык урнаша: м?кт?п матур яш?р диг?н ышаныч туа.

Наил? Насырова