Беренче июль к?нне Мордовия милли с?яс?т министрлыгы карамагында булган беренче ??мгыяви Совет утырышы ?тте. К?н т?ртибенд? ике сорау куелган иде – милл?тара ??м конфессияара м?н?с?б?тл?ре буенча мониторинг н?ти??л?ре ??м м?кт?пл?рг? форма керт? турында. Утырышны Мордовия милли с?яс?т министры Анатолий Михайлович Чушкин ачып ?иб?рде. Ул к?н т?ртибен игълан итте. Кыскача чишел?се м?сь?л?л?рг? тукталды.
Юрий Александрович Мишанин, Н.П.Огарев исеменд?ге Мордовия университетыны? филолгия факультеты деканы, башта тормышта бу оешманы? ролен билгел?де, вазыйфаларына да тукталды. Мордовияг? к?нн?н-к?н т?рле милл?т кешел?ре к?чеп кил? с?б?пле милл?тара ??м конфессияара м?н?с?б?тл?р тормышта зур урын ала, диде. Шу?а ??мгыяви Советны? эше берникад?р милли с?яс?тне ?стер?д? ярд?м булачаклыгы турында ?йтте. Милл?тара, конфессияара м?н?с?б?тл?рне ?айга салу эшч?нлеге системалы р?вешт?, а?лаешлы итеп алып барылырга ярд?м ит?рг? тиеш ул, ди.
Мордовия регионология институты директоры урынбасары Козин Владимир Васильевич милл?тара м?н?с?б?тл?рне ?айлаштыру буенча мониторингта респондентларны? 60% Мордовияд? у?ай р?вешт? алып барыла, ди. Тагы мониторингта Россиянин буларак 37,5 % , Мордовия гражданы итеп 58,6 % кеше ?зен хис ит?е турында ачыкланганы турында ?йтте.
Надия Низаметдин кызы Азисова, Мордовия татарларыны? «Якташлар» исемле ??мгыяви оешма р?исе, Хокук Академиясе директоры урынбасары, к?н т?ртибене? беренче соравы буенча мониторинг ?тк?р?не? роле ??м инструментарийлары турында ?йтеп китте. Ул кечкен? группалар (фокусная группа - глубинная дискуссия, в которой небольшое количество людей (от 8 до 15 человек) обсуждают какую-либо тему или проблему) оештырып мониторинг ?тк?р?не отышлы диг?н т?гъдимен утырыш рекомендациял?ре ?лешен? кертте.
Мордовия Башлыгы администрациясе в?киле Евгений Александрович Демьянов т?г?р?к ?ст?л артында с?йл?ш?л?рне хуплады ??м милли с?яс?т министрлыгы эшен? у?ай б?я бирде.
Быел республика м?кт?п-л?рен? берд?м м?кт?п формасын кертел?ч?к. Бу хакта б?генге Россия Федерациясе к?л?менд? чыгарылган “Об образовании в Российской Федерации» законына ?ст?м?л?рд? язылган. М?кт?п формасы турында Мордовия м?гариф министрлыгы карары да кабул ителде. Белг?небезч?, Мордовия районнарыны? барлык м?кт?пл?ренд? бер-д?м м?кт?п формасы кертелг?н иде. Узды т?рле-т?рле киемн?рд?н й?р? вакытлары. Ш???рл?рене? кайбер м?кт?пл?ренд? попечительл?р советлары ??м ата-аналар комитетлары карарлары нигезенд?, берд?м стандарт нигезенд? киенеп й?рдел?р. М?кт?пт? берд?м форма булу социаль аспектка да б?йл?нг?н. Бу балалар арасындагы материаль тигезсезлекне каплар ?чен эшл?н?. ?мма кайбер м?кт?пл?рд? форманы ким??чел?р бар. К?п тапкырлар с?йл?нг?н, язылган м?слим?л?ребезне? м?кт?пл?рд? хиджап й?рт? к?ренеше билгеле.
Фагим х?зр?т Шафиев, Мордовия ??м??рияте м?селманнары Диния Наз?р?те м?фтие, провокациял?рг? бирелмич?, закон яклы булып муниципаль м?гариф учреждениел?ренд? Закон бел?н каралган м?кт?п формалары керт?не кабул ит? ягында диг?н фикерен ?йтте.
Форма керт? тагы ?з м?кт?бе?не? пат-риоты булуны да а?лата. Мисал ?чен гимназия, лицейлар. Саранск ш???ре «Лицей № 26» укытучысы Александр Алексеевич Данильчев укучыларга гына т?гел, укытучыларыбызга да берт?рле форма керт? турында коллектив бел?н с?йл?шеп алулары турында ?йтте.
Надия Низаметдин кызы Азисова белем йортларында этаплап форма керт? у?ай н?ти?? бирер диг?н фикере бел?н уртаклаштырды. Студентлар, укытучылар ?чен дресс-код булуы яхшы булыр иде, ди.
Утырышта катнашучылар бер фикерд? иде: белем бир? учреждениел?рен? форма керт? соравы актуаль, вакытлы к?т?релде ??м кир?кле эш дип ?йттел?р.

Наил? Насырова