1 октябрьд? Халыкара ?лк?нн?р к?не. Бу к?н 1990 елда ООН Генераль Ассамблея карары бел?н халыкара б?йр?ме дип билгел?нг?н. ? Мордовияд? к?пт?нн?н 1-31 октябрьд? ай буе ?лк?нн?рг?, м?хт?р?м яшьт?ге ватандашларыбызга социаль, хокук, медицина ??м башка ?лк?д?рд? ярд?м ит?, игътибар ??м х?рм?т к?рс?т? гад?тк? керде. Б?йр?м кысаларында котлаулар, концертлар оештыралар, кино ??м театрларны? ишекл?ре ачык булачак, экскурсиял?рне? т?рлел?ре ?т?ч?к; спорт ярышларында катнашырга м?мкинчелекл?р тудыралар. Бу к?нн?рд? пенсионерлар, сугыш, тыл ??м хезм?т ветераннары яш?реп китк?нд?й булалар, ?тк?нн?рен иск? т?шер?л?р, берг?л?шеп аралашалар.
Ай буе башкалабыз Саранскта т?рлед?н-т?рле чаралар ?т?. Мордовия Главабыз Владимир Волков ел саен Халыкара ?лк?нн?р к?нен? багышланган тантаналы очрашу оештыра. Бу кич?д? пенсионерлар, сугыш, тыл ??м хезм?т ветераннарына матур с?зл?р ?йтел?, б?л?кл?р тапшырыла, концерт программасы оештырыла. ?тк?н ел ай буе кинотеатрларда ?лк?нн?р т?л??сез кино карадылар, музейларда й?рдел?р ??м алар х?рм?тен? тагы т?рле-т?рле яхшылыклар оештырылган иде. Республикабыз районнарындагы татар авылларында да олыларны х?рм?тлил?р.
Дубенка районы Ломат авылында да ел саен олыларны х?рм?тл?г?н т?сле, быел да октябрьне? 7- 8нче числосында б?йр?м ?тк?рерг? ?ыеналар. Авыл администрациясе ?ит?кчесе М?зид? Якуб кызы Муракаева ?йт?енч?, Неклюдово бел?н Ломат авылы ?лк?нн?ре ?чен берг?л?п ?ыештырабыз бу б?йр?мне. Ул бернич? актив кешел?рне атады: Ломат ветераннары Советын ?ит?кл?г?н Венера С?л?хетдин кызы Алеева бел?н Неклюдоводан Таисия Васильевна Новоженова. Таисия Васильевна элек клуб хезм?тк?ре булып эшл?с?, б?ген - ветераннар Советы ?ит?кчесе. ? Венера С?л?хетдин кызы гомере буе Ломат м?кт?бенд? тырышып физика нечк?лекл?рен? авылдашлары балаларын ?йр?тк?н. Б?ген д? Ломат халкы ?чен я?ып й?ри; ?тк?н ел олылар б?йр?мене?, булдыра алган кад?р, спонсоры да булган; милли ашлардан п?р?м?чл?ребезне пешереп алып килг?н. К?бр?к яныбызда шундый кешел?р булсын иде, д?нья ямьл?неп кит?р иде.
Ломат халкы дус яш?рг? ярата. ?ле ген? к?рше ?рз? авылында ?тк?н «Тау б?йр?ме»нд? булып кайтканнар. Буыннан-буынга к?чеп килг?н ела яши татарларда; кунакка к?чт?н?ч бел?н й?рил?р. Ломат татарлары ?рз? дусларына к?чт?н?чк? ч?к-ч?к алып барганнар. Тир?-якта билгеле булган Ломат ?ырчылары татар ?ырларын Венера Ф?рит кызы Яхеева бел?н Шабанова Гелд?с? Шакир кызы б?л?к итк?нн?р.
Булдыклы, авыл халкы бел?н ихтирам ителг?н Рузаевка районы Татар Пешл?се авылы администрациясе ?ит?кчесе Халид? Ибра?им кызы Шабаевадан Республикада барган айлык кысаларында Олылар б?йр?ме турында сораштырдым. Ул: “Октябь ае – гади ай т?гел, ч?нки октябрьд? ?лк?нн?рг? аерым х?рм?т к?рс?терг? тырышабыз. Ел саен без олыларыбызны олылап, Татар Пешл? авыл администрация хезм?тк?рл?ре ??м м?д?ни, м?кт?п халкы бел?н берг?, т?рле б?йр?мн?р оештырабыз. М?с?л?н, Укытучылар к?ненд? ел саен Татар Пешл? урта м?кт?бе директоры Флора ?хм?т?ан кызы Шамонова ?ит?кчелегенд? ветеран педагогларыбызны кунак ит?без; укучы ??м укытучылар к?че бел?н ?зерл?г?н концерт программасы бел?н к??елл?рен ачабыз. ? 10нчы октябрь к?нне Татар Пешл? М?д?ният йорты ?ит?кчесе Рашид Каюм улы Сапсырин активлыгы бел?н олыларыбыз ?чен матур концерт ??м ч?й эч? оештырыла. ??рвакыттагыча авыл ш?хси эшм?к?рл?ребез спонсорлык ярд?мен к?рс?т?. Аларга зур р?хм?т», - ди.
Ромодан районы Алтар авылы администрациясе карамагында б?ген 60 яшьт?н узган олыларны? саны 203 кеше. Бу м?гълуматны Алтар авылы администрациясе ?ит?кчесене? урынбасары Ришат Илдар улы Максиняев аралашканда ?йтте. Кызганычка каршы, Б?ек Ватан сугышы батыры Кадеркаев С?яф Идиятулла улы 2012нче елны якты д?ньядан китк?н. ? авылда и? олы тыл хатыны ??м тыл хезм?тк?рл?ренн?н Алтар колхозында гомер буе тырышып эшл?г?н Х?сиб? Иб?тулла кызы Абубякирова, торфларда к?п авырлыклар к?рг?н Залфа Сабир кызы Мяксеняева, 90 яшен тутырган Р?хим? Ин?тулла кызы Б?широва ??м башкалар. Олылар аенда ел саен Алтар м?д?ният сарае директоры Илькаева Альфия Хафиз кызы ?ит?кчелегенд? концерт ?тк?рел?. Быел бу концерт 24нче октябрьд? булыр.
Олылар язмышы - Ил язмышыны? бер чаткысы. Алар безне? тарих, байлык, горурлык. Олыларыбызны ешрак иск? алыйк, яхшылык эшл?п ?лгерик.

Н.Х?лил