Язучы Ринат М?х?мм?диев:
«Без барыннан да бигр?к м?селманмы, ?лл? татармы?». Бер к?нне М?ск??д? зур т?г?р?к ?ст?л артында утырганда бер кеше шушы ук сорауны бирг?н иде. М?фтине? беренче ярд?мчел?ренн?н берсе: «?лб?тт?, и? элек дин», – дип ?авап кайтарды. Мин ис?: «Без, беренче чиратта, татар», – дидем. Мине 7-8 кеше ахмаклыкта гаепл?п чыкты. Югыйс?, без татар булып туган, дин со?рак кабул ителг?н бит. Христиан булган татарлар да бар. Д?рдм?нд ?з вакытында: «С?т калыр, ватан кит?р», – дип язган. С?т, дим?к, ата-анадан бирелг?н т?рбия, гореф-гад?т. С?т, ягъни милли рух, мо?, тел калырга тиеш. Динд? яшел ут к?рс?теп, аны т?рлеч? пропагандалап, культураны икенче планда калдырырга тырышу – безне? д?верд? зур ахмаклык, дип саныйм. Казанга кайткач, гар?пл?р кебек ак башлыклар киеп, яулыклар ябып й?р?чел?рне к?рг?ч, тетр?неп кит?м. ?земне? динг? м?н?с?б?тем к??елемд? ген?. Кеше ?з к??еленд? Алла?ы Т?гал?не? булуына ышана, ата-баба динен? х?рм?т саклый ик?н, цивилизацияле кешег? шул ?ит?. Барлык динн?рг? карата да фикерем шундый, ??ркайсын х?рм?т ит?м. ? кысалар интеллигенцияле кеше ?чен ??мгыятьт? болай да ?ит?рлек. ?йтик, татар халкыны? ?хлакый кагыйд?л?ре...».
«Гаил? ??м м?кт?п»