24 ноябрь к?нне Саранскта Россия президенты Владимир Путин ?ит?кл?г?н “Россия ?чен” халык фронты х?р?к?тене? т?б?к б?лекч?се в?килл?ре бел?н конференция узды. Анда катнаштылар: О.А.Каштанов, И.Ф.Голикова, В.Н.Тарасов - Россия Президенты В.В.Путинны? ышанычлы (доверенный) в?килл?ре ??м В.И.Лаврентьев - ОНФ региональ исполком ?ит?кчесе.
Россия Президенты Владимир Путин “Халык фронты – Россия ?чен” х?р?к?те лидеры 17-18 ноябрьд? ?тк?рг?н Форумда 1000 кеше катнашкан. Мордовияд?н д? делегатлар булып кайтканнар. Халык фронты гражданнарны? халык бурычларын кую, аларны ?т?т?г? иреш?, кайвакыт бюрократия сазлыгында бата торган м?сь?л?л?рне алга чыгару, кил?ч?кт? закон ??м д??л?т карары булырга м?мкин т?къдимн?рен турыдан белдер? м?мкинлеге булсын ?чен и?тимагый х?р?к?т булырга тиеш диг?н максат бел?н оештырылган.
Пресс-конференцияд? Форумда катнашып алган фикерл?рне безг? ?ит-кердел?р. Алар т?б?нд?.
Валентин Николаевич Тарасов: “Форумда кил?се 2015 ел – с?лам?тлек саклау Елы дип ?тк?р?не т?гъдим итте В.В.Путин.
Форумда Россия икътисадыны? технологик нигезен я?арту ??м мо?а кад?р чит илл?рд?н кертелг?н продукциял?рне ?зебезд? ?итештер?, авыл ху?алыгы, ?ир, социаль ?лк?д?ге м?сь?л?л?р к?т?релде. ??рбер эш халыкны? яш?? шартларын яхшыртуга юн?лтелерг? тиеш.
Гражданнарны? активлыгын ?сте-рерг? кир?к. М?с?л?н, “За честные закупки» Проекты буенча Пенсия Фонды бинасын т?з? 2,7 млрд сум ??м барлык ?и?азлары бел?н Перинаталь ?з?к  2,5 млрд сумга т?ш?ен? д?реслек керт?. Рациональ т?зелеш булсын ?чен  ??мгыятьне? максаты чиновникны т?шер? т?гел, ? барлыкка килг?н проблеманы х?л ит?. ??рбер эшт? шулай булачак.»
Ираида Федоровна Голикова: “Форум утырышларында социаль ??м гаил? гарантиял?рен саклау, бигр?к инвалидларны эшк? урнаштыру, м?кт?пл?рд? алар ?чен уку урыннары булдыру турында с?з барды. Тумыштан инвалидларга льготаларны да 2 елдан 5 кад?р озайтырга диг?н т?гъдим иде. Тагы б?ген онкология бел?н авырган инвалид балага льготалар бер елга озайтыла, т?гъдимн?рд? аны ике елга озайтырга дидел?р, ч?нки документларны ?ыю ?зе ген? ни тия!
Медицина ?лк?сен оптимальл?штер? д? Россия халкы арасында резонанс булдырды, ч?нки койка-урыннарны кыскартулар башланган.  Шу?а Президент ?ыелган м?сь?л?л?рне ачыктан-ачык итеп берг?л?п чиш?р ?чен, м?гариф Форумы ?тк?рг?н к?к,  медицина ?лк?сенд? хезм?т итк?н кешел?р бел?н  Форум ?тк?рерг? кир?к диг?н т?гъдиме иде.
Тагы зарплата х?лл?л?ре, кадрлар ?итм?? турында да ?йтелде. Барлык м?сь?л?л?рне халыкны? яш?ешен яхшырту максатын к?з алда тотып эшл?нерг? тиеш.
Гаил? м?н?с?б?тл?ре буенча барлыкка килг?н сораулар беренче буларак чишелерг? тиеш.

Эч?челекне, наркотиклар куллануны бетер? - к?н кадагында. ? “Халык фронты “Россия ?чен” оешманы?  эше – ??мгыяви контроль оештыру».
Очрашуны алып барган Олег Александрович Каштанов: “Форум темасы – Россия экономикасы иде. Ирешк?н н?ти??л?р т?б?нд?ге: регионнарда энергосаклау Проектына к?ч?г? ?зер булмаганга, алдагы карар гам?лд?н чыгарылды. Балалар бакчасына т?л??-л?р артмады. Кил?ч?кт? Россия Президенты В.В.Путинны? Май Указларын тормышка ашырырга тиешбез.
«Халык фронты – Россия ?чен” ??мгыяви оешма халык бурычын ?т??г? юн?лтелг?н. Барлык социаль программалар халыкны? яш?ешен яхшыру ягында эшл?рг? тиеш. М?с?л?н, Мордовияд? капиталь ремонт Программасы буенча я?а ?йл?рг? к?чк?нн?р мониторингы ?тк?р?се бар. Ч?нки кайбер регионнарда яш?? ?чен яраксыз квартиралардан я?а диг?нен? (йортлар бик начар т?зелг?нг?) к?ч?чел?рне тагы башкасына к?чер?чел?р булган, дидел?р.
Мордовия халкына квартиралар ?чен китерелг?н т?л?? квитанциял?ренд? капиталь ремонт диг?н юл барлыкка килде. Халык бу юлдагы акчалар нинди максат бел?н ??м кайда кулланылганын белерг? тиеш. Халыкка а?латырга кир?к.
Кредит турында я?алык. Т?л?рг? с?л?тлел?рг? ген? кредит бирерг? тиешл?р. «Банкротная личность” диг?н т?шенч? барлыкка кил?ч?к.
Милли момент – Америка фильмнары. В.В.Путин ?йт?енч?, алар Россияне буйсындырырга тели; килеп чыкмас: Россия беркемг? буйсынмаячак!
С?яс?т. Мордовия халкына Крымлылар зур р?хм?тл?рен акча ?ыеп компьютер класслары бул?к итк?н ?чен белдердел?р.
Яшьл?р. Без Илебез патриотларын т?рбиял?рг? тиеш. Кил?ч?к буынны т?рбиял??д? СМИ ярд?ме тиешенч? булырга тиеш. Тагы Почта России газета-журналлар хакын ?стерг?нне с?ндер? ?чен 300 млн сум акча бюджеттан бирелер.
Мордовия хакимияте (власть) ??мгыяви оешмаларны? тавышын ишет?; х?лебез башка регионнарга караганда яхшырак. Халык фронты «критикалыйсы? – яхшырту ?чен т?гъдим керт!» диг?н девиз астында эшли.»
Владимир Иванович Лаврентьев: “?зг?ртеп кору елларыннан со? чит илл?р йогынтысында д?ньяда Россияне? бары тик ике функциясе ген? калган иде, ул – чимал чыганагы ??м башкалар ?итештерг?н продукцияне сату базарына ?йл?нде. Со?гы елларда илебезд? ?з ?итештер?ебезне, ?з югары технологик базабызны булдырырга, кадрлар ?зерл?рг? к?п к?ч куела башлады. Б?ген без чит илл?рд?н кертелг?н товарларга алмашка сыйфаты ягыннан ким булмаслык продук-циял?рне ?зебезд? ?итештер? башларга тиеш. Монда без чит илл?рд?н кертел?че продукциял?рг? б?йлелект?н котылу гына т?гел, электроника ??м оборона промышленностенн?н башка, киресенч?, аларны башкаларга да т?къдим ит? максатын куябыз. М?с?л?н, канда шик?рне тикшер? буенча тест приборы – глюкометрны? Россияд? стандартлар буенча д?рес к?рс?т? торган аналогы бар, ?ле чит илл?рне? приборын сатып аласы да юк. »
“Россия ?чен” Халык фронты” Гомумроссия и?тимагый Форумы эше турында презентация карадык. Анда Форумда алып барылган эшл?р хакында язылган.