Тормыш – кызыклы зат ул. Беренче октябрь Кадошкино районы Латышовка авылында гомер итк?н Ш?мил Х?с?ен улы Емагулов ?чен берьюлы ?ч б?йр?мне алып килг?н. Бу числода аны? туган  к?не, Олылар к?не ??м быел бу к?нне а?а 90 яшь тулды. Бу к?нне ?з аягы?да й?реп каршылау -зур б?хет.Ш?мил Х?с?ен улы котлауларны Россия Президентыннан алды. Шулай ук район ??м авыл администрациясенн?н, ветераннар Советыннан, м?кт?п коллективыннан кабул итте. Латышовка гомуми урта м?кт?бе кунак-лары башкаруындагы Б?ек Ватан сугышы еллары ?ырлары аны? х?тер йомгагын с?теп ?иб?рде, ч?нки бу ?ырлар Ш?мил Х?с?ен улыны? ??р к?н югалта барган фронт ипт?шл?ре ??м Прага ш???ре янында ?и?? шатлыгын уртак-лашкан дуслары турында. Я?гыраган ??рбер с?зд? х?тер тир?нлеге саклана. Ист?лекл?р я?артып алу ветераныбызны дулкынландырды.
Ул, ?йд?гел?ре ?зерл?нг?нг?, б?йр?м булачагына сизен? иде. ?мма букад?р зур буласын уйламаган да. Гад?те буенча ул игтибар уртасында булырга, к?ренеп торырга яратмый. Тикм?г? кешел?рне борчымыйча, туганнарына авырлыклар китермич? тыныч тормыш гизг?н кеше ул. Д?рт баласын олы юлга чыгарып кеше итк?н Ш?мил абзи бел?н Сара апа Емалуговлар.
Гаил? тарихында беренче тормыш ипт?шенн?н ??м б?генгесенн?н балалары уртак. Алар бер зур гаил? булып дус, тату гомер ит?л?р. Балачактан инвалид улыларыны? вафат булуын берг?л?п кайгыралар. ?ти-?нил?рене? ?гет-н?сих?тл?ре буенча, олыларны х?рм?тли ??м кадерли бел?л?р Емагуловлар гаил?сенд?. ?тисе турында с?йл?г?нд?, Алия кызы ?тисене? алар ?чен акыллылык, тырыш хезм?тк?р, м?рх?м?тлелек ??м р?хм?тлелек ?рн?ге булуын ?йтте.
??ркемг? ачык й?зле, кунакчыл, гади, эчкерсез, барына ш?кер итеп яши бел? торган Ш?мил Х?с?ен улы Емагулов авыр тормыш юлы ?т?. Аны? ?илк?сен? Б?ек Ватан сугышы ачысы, ачлык, авыр хезм?т, ?ч баласын югалту...?мма ул нык торды, сынмады, авырлыкларны к??ел ?ылылыгын, кешелеклелекне саклап ?и?де.  Бар гомерен халыкка гел яхшылык эшл?рг? тырышты ул. Б?ген аны биш оныгы шатландыра; алар да бабакайлары бел?н горурланалар, х?терне кил?ч?к буынга тапшыру максаты бел?н Ш?мил Х?с?ен улы Емагулов турында иншалар язалар.
?зл?рене? яшьлекл?рен яу кырларында уздырган, фидакарь хезм?тк? багышлаган бу ?лк?н буын в?килл?ре б?ген ничегр?к гомер кичер?? Латышовка авылы администрациясе Главасы Рима ?мин кызы Арюкова бел?н ??г?м?без шул хакта: “Ветераннарга федеральд?н башлап ?ирле ?зидар? органнары д?р???сенд? лаеклы игътибар к?рс?тел? дип саныйм. Б?ек Ватан сугышы ветераннарына сыйфатлы медицина ярд?ме к?рс?т?, к?нк?реш шартларын яхшырту м?сь?л?се актив чишел?. Май б?йр?мн?ре алдыннан сугыш ветераннары ?чен махсус чаралар ?тк?рел?, т?рле хезм?тл?р, ?ит?кчел?р, м?кт?п балалары бел?н очрашулар уздырыла.
Безне? х?рм?тле ветераннарыбызны? ?сеп кил?че яшь буын бел?н алып барган х?рби-патриотик т?рбиясе аеруча кыймм?тк? ия. Алар балалар к??елен? тир?н ?теп кер?л?р, ?зл?ре д? к?з алдында ?анланалар, ?илк?л?ре к?т?рел?, карашлары яктыра, б?генге к?к аралашу кызыклы була. С?йл?г?н, иск? т?шерг?н вакыйгалары к?газьд?ге тарих кына т?гел бит. Алар - Ватаныбыз язмышыны? тере ша?итлары, х?литкеч вакыйгаларда катнашучылары. Шундый ки? кырлы кайгырту безне? х?рм?тле ветераннарыбызга яш?? д?рте, б?генге т?сле яхшы к?еф ?сти, аларны? гомерл?рен тагын да озынайта дип ышанам. 90-яшьлек б?йр?ме бел?н котлап Ш?мил абый Емагулов ветераныбызга с?лам?тлек, б?хетле озын гомер, шатлыклы тормыш телим”,- ди ул.

Н.Х?лил