7нче февральд?, Пензятка гомуми урта белем бир? м?кт?бенд? Л?мбер? районыны? барча директорлары ??м район м?гариф б?леге хезм?тк?рл?ре: Громова Елена Усман кызы , Максутова Галия Х?с?ин кызы, Муртазина Ленара Аллям кызы семинарга ?ыелдылар. “Белем алу сыйфатын региональ, муниципаль, м?кт?п белем бир?не б?ял?? ?айламасы (механизм) аша камилл?штер?” диг?н семинарны? темасы б?генге вакытта бик актуаль булуын д?лилл?де. Программа буенча 1нче класста окружающий мир ф?не буенча “Ак аюлар кайда яшил?р?” темасына Роза К?рим кызы Бакирова д?рес к?рс?тте. Д?рес бик у?ышлы ?тте. Д?рест? укучылар видеоролик карадылар, презентация ярд?ме бел?н я?а материалны ?зл?штердел?р, интерактив тактада эшл?дел?р, физкультминутка ясадылар. Индивидуаль ??м группалар бел?н биремн?р ?т?дел?р; ??р биремне эшл?г?ч, балалар ?зл?рене? ?авапларын раслый бардылар: минемч?, шулай; мин уйлаганча; мин уйлыйм... Б?генге заман укытучыларыннан, ФГОС буенча, укытуда шундый алымнар куллану тал?п ител?. 7нче февраль к?ненд? ачылган 22нче Кышкы Олимпиаданы? ачылуын да Роза К?рим кызы игътибарсыз калдырмады. Сочида ?т? торган олимпиада символларыны? берсе булган ак аю ик?нен д? ?йтте. Укучылар ?йд? эшл?г?н ак аюларын, тактада эленг?н картага, алар яши торган урыннарга ябыштырдылар. Дим?к, укучылар я?а теманы бик ?йб?т а?ладылар. Д?реск? анализ бирг?нд? район м?кт?пл?ре директорлары укучыларны? актив катнашуын, тир?н белемле булуларын бил-гел?дел?р.
Д?рес ФГОС та-л?пл?рен? ?авап кайтара дип б?я бирдел?р.
Икенче д?рес 6нчы класста ?тк?релде. География укытучысы Людмила Ивановна Лютова “Океан суыны? сыйфаты” темасына кызыклы д?рес бирде. Д?рест? т?рле алымнар кулланылды: презентация ярд?менд? суны? сыйфаты буенча т?шенч?л?р бирелде, уеннар да уйналды. Тагын т??риб? ясадылар, м?сь?л?л?р чиштел?р, атлас картасындагы ??м д?реслект?ге т?рле биремн?рне ?т?дел?р, сорауларга тулы ?аваплар бирдел?р. Д?рес бик кызыклы, ?темле ??м югары д?р???д? ?тте дип директорлар ??м район м?г?риф б?леге хезм?тк?рл?ре б?я бирдел?р.
Семинарны? теоретик ?лешенд? д?ресл?рне анализлагач, чыгышлар ты?ланылды. Аннары Ленара Аллям кызы “Белем бир? системасына муниципаль б?я бир? (МСОКО буенча) проект кагыйд?л?р”ен т?гъдим итте. Со?рак семинарга “Я?а карар” компаниясе директоры Иванов Михаил кушылды. Ул б?генге компьютер технологиял?ре бел?н ш?гыльл?н? ??м лицензияле программалар бел?н т?эмин ит? турында с?йл?де.
Пензятка гомуми урта м?кт?бенд? “Белем алу сыйфатын региональ, муниципаль, м?кт?п белем бир?не б?ял?? ?айламасы (механизм) аша камилл?штер?” диг?н темага ?тк?н район директорлары семинары у?ышлы ?тте. Кунаклар кан?гать булып, яхшы эмоциял?р бел?н м?кт?пл?рен? кайттылар дип уйлыйбыз.

Рауза Юмаева