Авыллар г?рл?п яш?г?н вакыт бар иде. Басулар ч?чел?, фермаларда терлек-туар тавышы ишетел? иде. Ирт?д?н алып кара?гы т?нг? х?тле тормыш кайнаган вакытлар, Ломат кешел?рене? эшк? ашыгып барганнары минем д? исемд? калды. Авылларда т?рле ??н?р иял?ре бар иде: балта остасы, с?т савучы, терлек ашатучы, кырлар да ч?ч?че, терлекл?р д?валаучы... Дубенка районы Ломат авылыбыздан  Хамитовлар гаил?сен ?рн?к итеп к?рс?т?сем кил?.
Исхак Алиулла улы Хамитов, х?зер инде ул бу д?ньяны ташлаган; Ломатта балта остасы диг?н олы исемне й?ртте. Совхоз вакытында Исхак абыйны? ?з балтачылар бригадасы булган. ?йл?р т?зег?нд?, Исхак абый эшен ?стенн?н т?шерер ?чен ген? т?гел, ? чын к??еле бел?н, ?ирен? ?иткереп эшл?т? булган. ?йл?р ?ылы, нык, ямьле булыр ?чен бик тырышкан. ?зл?рене? ?е д? Ломатта и? п?хт?, и? ямьле, и? купшы. Х?зер д? ул ?й яныннан узган чакта баш ?зе ары табан борыла.
Пенсияг? чыккач, Исхак абый умарталар бел?н ш?гыльл?н?. Бал кортлары – т?ртип, п?хт?лек яратучы, тырыш, у?ган-булган ?ан иял?ре. Альберт Эйнштейн инде к?пт?н бал кортларыны? и? кир?кле б???к ик?нен ?йтеп калдырган. ?г?р д?ньяда бал кортлары ?леп бетс?, д?рт елдан кешелек д?ньясы да юкка чыга, ди ул. Чыннан да, бал кортлары булмаса, к?п авыл ху?алыгы культуралары да бет?ч?к. Бал кортлары турында Корь?нд? д? язылган. Бу б???кл?р – кыймм?тле азык-т?лек, диетик, д?валау продуктлары эшл?п чыгаручы ?ан иял?ре. Алар бик к?п авыруларга д?ва бир? торган продукция ?итештер?.
Умартачылыкка Исхак абый олы улын Ильдюсны ??м оныкларын да ?йр?теп т?рбияли. Оныклары бабакаларын бик яраталар, х?рм?тлил?р.
Исхак абыйны? олы улы Ильдюс бик к?п еллар Ломат совхозында ветврач булып эшли. Совхозда нинди булса да мал-туар авырып китс?, к?н-т?нг? карамыйча, ул аларны д?валарга й?гер?. Совхоз терлеген ген? т?гел, авылдашларыны? да сыерларын, бозауларын д?валый. К?ндезме, т?ннеме терлеге касталанса, кеше бик аптырый, ч?нки мал-туар халыкны? ышанычы. Илдюс абыйны чакыргач, ул беркемг? д? бармый калмый. Х?ленн?н килг?нче д?валый, булыша. Шалтыратып та терлекне? х?ле турында сораша.
?тк?н гасырны? ахырында Россия д??л?тенд? зур ?зг?решл?р булды. Колхоз-совхозлар тетелде, авылда эш ?з?йде. ?зене? яхшылыгына, кешелеклеген? к?р? Ильдюс абыйны авыл Башы ясадылар. Ильдюс Исхакович авыл р?исе булган чакта д?ньялар бик авыр иде. Ул халыкны тынычландырып, яхшы тормышка омтылырга ки??шл?р биреп яш?де. Бу х?лл?р вакытлыча гына, дип ?йтеп торды.
Ломат кешел?ре ?зл?рене? кайгылары, проблемалары бел?н Советка Ильдюс Исхаковичка кил? идел?р. Ул барын да ты?лап, х?ленн?н килг?нне булыша иде. Аны? ярд?мчел булуы ??р эшт? к?рен? ??м ул ??р кешег? ярд?м кулын суза.
Пенсег? чыгар алдыннан ул тынычлырак эшк?, Ломат урта м?кт?бен?, завхоз булып кер?. Анда да Ильдюс Исхак улы ?зене? кешелеклеген, т?рле эшк? осталыгын к?рс?т?. Укучыларны?, укытучыларны? сорауларын ?ти. 60 яшь тулгач, ул пенсияг? кит? ??м ?тисе кебек бал кортлары ?рчет? бел?н ш?гыльл?н?.
Хамитов Ильдюс Исхак улыны? кече кызы Рамил?не? мин сыйныф ?ит?кчесе идем. Х?зер укучылар к?бр?к компьютердан ?с?рне? кыскача эчт?леген укыйлар да, эшл?рен бетер?л?р. ? Рамил? ??р ?с?рне тулысынча укый иде. М?кт?п китапхан?се китапларыны? к?бесен укып чыкты. М?кт?п, район, республика чыгышларында, олимпиадаларда катнашты. М?кт?пне медальг?, университетны? юристлар факультетын кызыл дипломга т?мамлагач, ул ?з ??н?ре буенча эшли.
21нче гасырны? унд?ртенче елы бара. Т?рле ?зг?решл?рг? карамастан, Ломат халкы югалып калмады. Утызга якын кеше, ирл?р ??м хатын-кызлар, Чамзинкада кошлар фабрикасында эшли. Эшл?ре авыр булса да, хезм?т хакын ??р ай т?лил?р, эшк? автобуста й?рт?л?р.
Эшче ??н?ре б?генге к?нд? и? кир?кле профессиял?рне? берсе. К?пл?р югары белем алып, ?ылы урыннарга ?мет итк?н бер чорда гади эшче булып та, тормышта уз юлы?ны табарга м?мкин. ?йтик, шофер, механизатор, токарь, слесарь, электрик, балта остасы, ташчы, буяучы кебек ??н?рл?р б?генге к?нд? д? бик кир?кле ??м хезм?т базарында сорала торган ??н?рл?р булып тора. ?з ??н?ре?не? кешел?рг? кир?кле ик?нлеген тоеп яш?? – и? зур б?хеттер ул.

Альфия Узбякова