Хатын-кызны? с?йкемлелеге, к?члелеге ?зенекен эшли ??м хатын-кызга ышаныч к?бр?к. Элек хатын-кыз гаил? учагын саклаучы иде. Бу турындагы фикер к?пт?н ?зг?рде. Х?зер к?чсез ?енесл?рне? к?пт?рле эш бел?н ш?гыльл?н?л?рен? бер??не? д? исе китми: хатын-кыз ир-атлар бел?н тигез хокуклы. Шу?а лаеклы мисал итеп Рузаевка районы Тикшер? изоляторы коллективын алырга була. ?инаять - башкарма хезм?тк?ре профессиясе к?пт?н ирл?рнеке булудан тукталды, ?мма батырлык тал?п ит?че эшл?рд?н санала. Бу изоляторда барлыгы 42 хатын-кыз хезм?т ит?. Ачык к??еллел?р, аралашканда йомшак, шул ук вакытта ?итди ??м кырыс була бел?че ханым-туташлар, алар бел?н с?йл?шк?нд? ш?гыльл?н? торган эшл?рене? никад?р авыр булуын к?з алдына китер?е кыен. Барысы бу эшк? т?рле тормыш юлларыннан атлап кил?л?р матуркайлар. Аларны барысын да х?рби форма киярг? тел?кл?ре ??м ?ынаятьчелекк? каршы к?р?ш? тел?ге алып кил? д? инде эчке эшл?р органнары хезм?тен?.
СИЗОдагы хатын-кыз коллективы т?рле: алар т?рле вазыйфа башкара – хезм?тен мылтык тотып башкарган сак б?леге кече инспекторыннан алып аерым хисап б?леге ?ит?кчесен? кад?р. Бу хезм?тк?рл?рне? белеме ??м профессионализмыннан закон кануннарын ?т?? тоткынны? кил?ч?ге билгел?н?.
Х?рби хезм?тт?гел?р бел?н берг? эзл?н?-тикшер? изоляторында эшне ?зе тел?п ялланган (вольнонаемный) хатын-кыз персоналы да т?эмин ит?. Шул 42 хезм?тк?р арасында Л?йл? Х?йдар кызы Батраева да бар. Ул Рузаевка СИЗО-2 ветераннары Советы председателе. Эчке эшл?р министрлыгыны? Рузаевка районы буенча тикшер? б?леге начальнигы урынбасары. Л?йл? Х?йдар кызы бу ?лк?д? 1978нче елдан алып эшли; комендант буларак – 2004 елдан. Учреджениене? авторитетлы ??м ?аваплыларыннан берсе ул. Эшенд? ш?хси вакытын кызганмый, коллектив тормышында актив катнаша. Б?л?кл?ре д? шактый. Бернич?сен ?йтеп кит?рг? кир?к, ул  - СИЗО ?ит?кчел?ре б?л?кл?ре, Мордовия буенча УФСИН ??м Россия ФСИН грамоталары.
2009нчы елдан алып б?генг? кад?р СИЗО-2 ветераннар Советы председате. Л?йл? Х?йдар кызы Батраева ветераннар оешмасыны? фидакарь хезм?тк?ре, бу ?лк?д? бай т??риб? туплаган ?ит?кче, шу?а хезм?т ит?че ветераннар саны оешмасында к?зг? к?ренерлек итеп арта бара. Аны? социаль м?сь?л?л?рне у?ышлы х?л ит?е халыкны? тормыш-к?нк?решен яхшырта. Ветераннар оешмасы ?лк?н буын в?килл?рен социаль яклауга кагылышлы м?сь?л?л?рне х?л ит?д? Л?йл? ханым барлык к?чен куя; ?ит?кчег? УИС ветераннарыны? ярд?м сорап язган к?п кен? гаризаларын кабул ит?рг?, аларны чиш?рг? туры кил?. Ветеран оешмалары ныгысын, ки??йсен, законлылыкны ??м хокук т?ртибен ныгыту эшен? хезм?т итсен иде диг?н тел?кл?р ген? тел?рг? кир?к.
Л?йл? Х?йдар кызы Батраевадан хатын-кызлар СИЗОда эшл?рг? тиешме дип сорагач:
- ??н?рл?рне ир-атныкына ??м хатын-кызныкына б?л?рг? кир?к т?гел дип уйлыйм. ?г?р эш к??еле?? ошаган ??м син аны башкара аласы? ик?н, дим?к, син ?з урыны?да. Аннан со? алар барысы берг? уртак эш башкара ??м ?зл?рене? тупланган булулары, бер-берсен? ярд?м ит?л?ре бел?н к?члел?р.
Погонлы тел?с? кайсы хатын-кыз, эмоция ??м физик к?ч тал?п итк?н куркынычлы авыр хезм?т башкарганда, ?зене? ш?хси тормышы ??м якыннары бел?н аралашуны корбан ит?. Барысын ?и?еп чыгу юлын УФСИН органнарында хезм?т итк?н г?з?л затлар гына бел?. Л?йл? Х?йдар кызы Батраева да УФСИН органнарында хезм?т итк?н булдыклы г?з?л зат.

Наил? Насырова ?зерл?де