Кеше т?ненд? кайчан ми? барлыкка килг?нен билгел?п булмый. Алар тумыштан ук булырга м?мкинн?р. Баланы? алты айлык вакытында беренче пигментация барлыкка кил? ??м бу процесс 24 яшьк? кад?р д?вам ит?. Картлык ми?н?ре тагы да к?п барлыкка кил?л?р. ДНКда булганнары буыннан-буынга к?чеп кил?л?р. Алар ана-ата ??м балаларда бер ук ?ирд?, бер ук т?ст? ?.б. сыйфатлылар булалар.Тулырак м?гълумат алу максаты бел?н Людмила Филипповна Марчковага м?р???гать иттем.Ул - Саранск ш???ренд?ге КС-Клиника дерматологы.

Людмила Филипповна: «Т?н тиресенд?ге ?зг?решл?рг? игътибарлы булырга кир?к. Зарарсыз тоелган ми?не? д? т?рле кыяф?тк?, т?рле т?ск? кер?е бар. Еш кына кояшта кызыну ми?н?рне шешл?рг? ?йл?ндер?. Тагы ми?не ??р?х?тл?ндер? д? шу?а с?б?п. Кичекм?ст?н табибка к?рен? ?чен ?итди с?б?пл?рне? берсе ул. Ми?н?р бернич? т?ркемг? б?лен?. Аларны? кайберсе кояш нурлары астында яки ышкылып, кырылып торганлыктан ?зг?реш кичереп, яман шешк? ?верел?. Шу?а да без ??рчак т?н тиресенд? ми?е булган кешел?рне елына бер м?рт?б?, ??й ?ит?р алдыннан, дерматологка м?р???гать ит?рг? ?ндибез. Кир?генн?н артык кызынуны? меланомага (яман авыруга) китер?е ихтимал. Аны ирт? стадияд? д?валап була ?ле. ?г?р д? ми? кин?т кен? ?с? башлый, т?се каралып кит?, ялкынсына, аннан кан килеп тора, кычыта яки авырта башлый ик?н, аны алдырырга кир?к. Бу вакытта табиб-онколог ярд?мг? кил?.
Пигмент тапларны, ми?н?рне ?з белдегегез бел?н д?валарга алынмагыз. ?йтк?немч?, алар имг?нг?н — каты кагылып, киемг? туктаусыз ышкылып торган очракта, меланомага китер?. Меланоманы? бик м?керле чир булуын исегезг? т?шер?без. ?ч-сигез ай эченд? кеше шушы яман чирд?н ?леп кит?рг? д? м?мкин. Ч?нки шеш ?сеп кен? калмый, ? аны? к?з?н?кл?ре бер-берсенн?н аерылып, к?пл?г?н метастаза бир?. ??йге айларда аеруча сак булыгыз: с?гать ?чк? кад?р кызынмагыз. Кызыну ?чен бу - аеруча куркыныч вакыт. Солярий бел?н д? мавыкмагыз!Тагы папиллома вирусы – рак авыруына с?б?пче. Папиллома китереп чыгаручы вирус т?н тиресенд?ге кечкен? ген? ярага да ?теп кер? ??м бит, муен тир?сенд?, култык астында, т?нне? ?ыерылып торган урыннарында бик тиз ?с?-?рчи башлый.
Ул ?енес органнарында «оялап», аналык муентыгында яман шеш авыруы тудырырга м?мкин. Аны? саны 200 г?, ? кайчак 300 г? кад?р ?итк?н очраклар бар. Имммунитеты к?чле кешед? бу вирус «йокымсырап» ята. ??м киресенч?, з?гыйфьл?нде ис?, шундук ?рчи, я?алары барлыкка кил?. Папиллома сыек азот, радиодулкыннар, лазер бел?н алына. Иммунитетны ныгыта торган д?ва билгел?н?. Папиллома 40-50 д?н артып китс?, кан тамырына вируска каршы дару ?иб?рел?».
С?ял (мозоль) – тиред?ге йогышлы чирне? бер т?ре ик?н. Аны? турында да сораштырдым  Людмила Филипповнадан. Тотып карауга ул тыгыз, кечкен? ген? (диаметры 2-10 миллиметр) соргылт-кара яис? ачык сары т?ст?ге зарарсыз шешт?н гыйбар?т. С?ял терс?к, бармак, тез башы тир?л?рен? чыга. Аны? тышкы кыяф?те, зурлыгы кайда урнашуына ??м ни д?р???д? имг?н?-ышкылуларга эл?г?ен? карап формалаша. Кайчак алар ?зенн?н-?зе юкка чыга. ? кайвакыт еллар буена да бетми, урыннан-урынга к?чеп й?ри. Кайсы аны? табанга, кайсы к?з кабагына, битк?, муенга, иренг? килеп чыга. Т?сле к?бест?не х?терл?тк?н «аяклы» с?ял еш кына очлы башлысы (кондилома) ?енес органнарында очрый. Бу вирус та тора-бара организмга ?теп кер?, нерв тукымасын зарарлый. Шул к?нн?н ул гомерлек «юлдаш»ка ?верел?. С?ял аза башласын ?чен ?з ген? бер борчылу да, стресс та ?ит?. ?зе?не ваемсыз тотканда, вирусны? нерв юллары буйлап «с?ях?т» ит?е, шул р?вешле арка миен? барып урнашуы да ихтимал. Л?кин нык кына борчылып алды?мы, ул кире ?йл?неп кайтып, шундук тирег? чыга. Вирус авыру кешед?н с?лам?т кешег? кул биреп ис?нл?шк?нд? д? к?ч?. Бала уенчыклары, транспорттагы тоткычлар турында ?йт?се д? юк.

Наил? Насырова