Б?ген туризм и? табышлы ?лк?л?рд?н санала. Аны н?ти??лелеге буенча нефть чыгару ??м эшк?рт? бел?н чагыштырырга м?мкин. Икътисадларыны? зур ?лешен туризм т?эмин итк?н, ягъни шуны? хисабына яш?г?н илл?р бар. ?йтик, Греция икътисадыны? – 50, Мексиканыкыны? 30 процентын туризмнан керг?н акча т?шкил ит?. Т?ркияг? чит илл?рд?н кил?чел?рне? саны ?леге ил халкыны? башка ?ирл?рг? чыгуына караганда ике тапкырга артыграк. Россия ?лешен? б?тен д?нья туристларны? 1 проценты туры кил?. Мордовия да туризмнан акча эшл?рг? ?йр?неп кил?. Туристларны ??леп ит? ?чен тарихи объектлар, т?р?ем?че, гидлар гына т?гел, кунакхан?л?р, юллар ??м башка у?айлыклар булдырылган. Бу ?лк?д? н?рс?л?р эшл?нг?н ??м н?рс?л?р эшл?рг? кир?к диг?н м?сь?л?л?рне яктыртып, Мордовияне? официаль турист-информация порталыны? презентациясе республикабыз Пресс-?з?генд? ?тте. Проект турында Мордовия туризм ??м м?д?ният министры урынбасары Марина Александровна Жулина, министрлыкта б?лек м?дире Максим Иванович Фирстов,  ГБУ «Туристко-информационный центр» директоры Юлия Маратовна Александрова, ?з?кт? эчке туризм буенча менеджер Юлия Сергеевна Терехова с?йл?дел?р.
Министр урынбасары с?зен Мордовия-д? позитив имидж булдырырга тиешбез дип башлады. ?зебезд?ге ялны популярлаштыру ?чен бу бик т? кулай булды. Республикабызны? и? матур урыннарында заманча, у?айлы ял мршрутлары бар ??м кил?ч?кт? я?алары булачак диг?н фикере бел?н уртаклашты. Марина Жулина б?ген республикабыз ?ит?кчел?рене? игътибары туризм ?лк?сен ?стер?г? т?б?лг?н, ди. Бу атнада регион Главасы Владимир Волков катнашы бел?н ки??шм? ?тте, ул бу юн?лешт? к?п кен? й?кл?м?л?р бир?. Барлыгы б?генг? 9 туристик проект т?зелг?н, алар ведомствоара комиссияд? экспертиза ?т?ч?кл?р. Шулар арасында Хованщина авылында гаил? туризмы ?з?ге булдыру, Семилей авылындагы «Карнай» базасында сулык (водоем) комплексы, Кочкурово авылында «Воевода» диг?н агротуристик комплекс т?з? ??м башкалар бар.
?ле ген? Саранскта Россия х?к?м?те в?киле ??м чит илл?рд?н ?ыелган журналистлар бел?н очрашып, эшлекле Саранск диг?н экскурсия ?тк?рдек. Кунак-ларга башкалабыз Саранск ошады ??м у?ай б?я биреп киттел?р.
Юлия Маратовна, халыкны ??леп ит?р ?чен республиканы танытучы ?з?к - ГБУ «Туристко-информационный центр» (кыскача ТИЦ) 1,5 ел эшл?п кил?, ди.  ? тантаналы ачылышы 2015нче елны? 5 мартыннан иде. ТИЦ Мордовия эченд? ??м читк? чыгып й?р? т?ризмыны? ?с?ен? у?ай шартлар тудыра. turizmrm.ru адреслы портал Мордовияне? турист-информацион ?з?гене? интернет-версиясе. Ул эшл?рене? т?п юн?лешл?рен чагылдыра.
?з?кне? менеджеры Юлия Сергеевна Терехова б?ген туристлар маршрутларны еш ?зл?ре планлаштыралар ??м шу?а Интернет челт?ренд? шундый портал булдыру актуаль, бигър?к FIFA - 2018 б?тенд?нья футбол Чемпионаты алдыннан. Шундый проектлар Россияне? 45 регионында булдырылган.
«Структура портала выстроена через хронологию путешествия. Первое – это слайдер, который отражает 13 поводов посетить Мордовию. Это наши основные бренды, привлекательные места, интересные особенности. Также есть информация о том, как куда добраться, о средствах размещения, ресторанах, достопримечательностях, турагенствах, основных сувенирах и местах, где их можно приобрести», - дип с?йл?де ул.
Сайтта экскурсия маршруты куелган, шулай ук ике к?нлек ял к?н туры да. Республикабыз турында информация, рус-мордва с?йл??лек-разговорник, фотографиял?р бел?н альбомнар, милли ашлар рецептлары, интерактив карта, видео, шулай ук я?алыклар ??м х?б?рл?р бар. Портал кунаклары 3D форматында кунакхан?л?рг? ??м башка ?ирл?рг? тур ясый алалар. Андагы м?гълуматны русча ??м инглизч? д? укып була, - ди Юлия Сергеевна Терехова. «В дальнейшем мы планируем создать систему бронирования,  чтобы турист мог на сайте забронировать гостиницу онлайн, раздел «Доступная среда», а также разработку аудио- и видеодискуссий», - дип ?ст?де Юлия Терехова.

Наил? Насырова