Без Удмуртия якларында саран-чаны? к?плеге турында ишетеп бел?без. Татарстаннны? да 20д?н артык районында саранча ху?алык ит?, ик?н. Анда саранча 1921 елгы корылык бел?н килг?н, тагы 1939-1941 ??м 2010 елларда була.
Б?генге р?сми м?гъл?матларга караганда, саранчадан зыян к?рг?н м?йданнар инде 50 ме? гектардан артык. Х?зер саранчаны? и? актив чоры. Тагын бер атнадан б???кл?рне? йомырка салып ?рч? ??м канатка к?т?рел? куркынычы бар. Бу очракта саранча ике т??лек эченд? республиканы ?йл?неп чыгарга с?л?тле.
Саранча к?ренг?н м?йданнарны б?ген химик инсектицидлар бел?н эшк?рт? бара. Химик препаратлар сиптер? аркасында ?ил?к ?ыю, аларны сату ??м алу тыелган. Белгечл?р болыннар ян?ш?сенд?ге чишм?л?рд?н су алмаска ки??ш ит?л?р. Саранча безг? якынлаша.

Наил? Насырова