Сиздермич? ??йге к?нн?р тиз-тиз ген? ?теп киттел?р д? башта салкын, я?гырлы к?з башы иде, ? со?ыннан т?рле матур т?сл?ре бел?н алтын к?з д? килеп ?итте. Урманны? матурлыгы бел?н кызыкмаган кеше калмады, ахры. Табигатьт?ге р?х?тлекне сиз?р ?чен тыныч урман буйлап й?р? ?ит?. ??йге ?ылылыкны иск? алып, кояш нурлары ирк?ли. Таза, матур куак-агачлардан яфраклар ?ирг? коела. Сары, кызыл, яшел яфраклардан ковер ??йг?н кебек тоела. Коелышкан яфраклар ?ирне ?ылытканнар, каплап алганнар. Керпе ген? кайчак у?га-сулга ?теп китк?ли. Ул да тырышып кышка х?зерл?н?, таба г?мб?л?рне? кипк?нен. Иген-кырлардагы у?ышны? да к?бесе ?ыеп алынды, вакытында ?ыелмаган б?р??ге д? ?ыелды. ?ле ген? авыл ху?алыгы хезм?тк?рл?ре к?не авылларда, районнарда ?тте, ? 8 ноябрь к?нне республикада олы б?йр?м булды.
Гомер ?з к?ен? ага да ага. Авылны бераз яздым, язый ?ле ш???рне. Х?зер к?нн?р бигр?к кыскарганнар, к?зд?н кышка таба баралар. К?зне? матур, кояшлы булуына кызыгып, урамга ?ава сулап керерг? булдым. Монда кеше шактый. ?н?, каен т?бенд?ге эск?мияд? чал ч?чле ?би бел?н бабай утыра, к?зне? со?гы нурларында р?х?тл?неп, тир?-яктагы матурлыкны к?з?т?л?р. Алар каршындагы комлыкта балалар ?в?р? кил?. Бала коляскасы этеп й?р?че яшь ?нил?р д? к?п. Кулларына сигарет, пиво шеш?се тотканнары сир?к. Урындык-лардан читт?р?к м?кт?п яшенд?ге ике малай юлларында очраган ??р н?рс?г? – агачларга, кояшта кызынып утырган песил?рг? кулларына н?рс? эл?кте бел?н селт?неп, сындырып, ватып, шуннан кызык табалар. ?н?, шау-г?р килеп бер т?ркем егетл?р кил?. Кычкырып с?ген?л?р, ямьсез итеп т?керен?л?р, к?нбагыш чирт?л?р. Болар да эшсезлект?н б?релеп-сугылып арыган, ахры. ?леге к?ренешл?р бик к?ефемне т?шерде. Безне табигатьне яратырга, сакларга ?йр?ттел?р, ? боларны ник ?йр?тм?г?нн?р ик?н. Балаларыбызга, оныкларыбызга матурлыкны тоя белерг?, аны сакларга, якларга ?йр?тик, тик со?армыйк. Мен? шулай ?ир буйлап к?з атлый...

Н.Х?лил