Кеше ?зене? кыска гына гомере эченд? барсына да ?лгерерг?, ?йл?н?-тир?не танып белерг?, ??рбер эшне ?зе эшл?п карарга, к?тм?г?нд? килг?н кайгы-х?ср?тне ?и?еп чыгарга, г?рл?теп д?нья к?т?рг?, и? м??име, ?зе турында кил?ч?к буыннарга якты ист?лек калдырырга тырыша. ?г?р фани д?ньядан китк?ч т? сине яхшы с?з бел?н иск? алсыннар дис??, игелекле н?сел ??м эчт?лекле китап язып калдыр, дип ?йтк?н борынгы акыл иял?рене? берсе. Авыл ху?алыгы тармагында тулы н?селл?р эшл?г?н ху?алыклар байтак. Без берсе турында с?йл?рг? булдык. Б?генге к?н бел?н берг? атлаган, д?нья х?лл?ренн?н х?б?рдар, д?рт телд? иркен (акцентсыз) аралашкан 95 яшьлек Рузаевка районы Татар Пешл? авылы х?рм?тле кешесе Шапшаева Бибисара Али кызы авыл Советы хезм?тк?рл?ре буынын башлап ?иб?р?че. Бибисара Али кызы туган авылында гомер ит?, булган к?чен ?зене? д?вамы булган балаларына, оныкларына багышлый.
Шапшаева Бибисара Али кызы 1940нчы елны? 3нче мартында 21 яшьт? авылдашы Мизам ?ф?ндег? кия?г? чыга. Бераздан Б?ек Ватан сугышы башлана. 1909нчы елны? 19нчы январенд? туган Бибисара Б?ек Ватан сугышы башланганда балалы ир хатыны була. Кечер?к кен? буйлы, чиб?р, булдыклы ханым авыр сугыш елларында Татар Пешл? авыл Советында эшл?п, Ватаныннан фашистларны куарга ярд?м ит?. Бу Ил ?чен и? авыр еллар була. Авылда калган бала-чага ??м картлар бел?н фронтка ашлык, кием-салым, урман – барысын да ?зерл?п “Все для фронта!» девизы астында Рузаевка тимер юлындагы вагоннарга тутырып, фронтка озата булганнар. Ватан ?чен шундый авыр елларда Шапшаева Бибисара Али кызы к?не-т?не авыл Советында хезм?т ит?. Балалары турында да бервакытта да онытмый; тиешле т?рбия бир?. Бибисара Али кызы бик яхшы белг?н: белем – яш?? нигезе, белем – ул кил?ч?ге? сине?. Пешл? авылы китапхан?сенн?н балаларына дип китапларга кад?р ?зе алып кайта торган булган. Алия кызы: “?ни кочак-кочак китап алып кайта иде д?, укымый кара аны!», - ди аралашканда елмаеп.
Бибисара Али кызы тормыш ипт?ше Мизам ?ф?нде бел?н барлыгы унд?рт ел ярым гына яш?п ?лгер?. Тормыш ипт?ше бакый д?ньяга к?чк?ч, 36 яшьлек Бибисара я?адан кия?г? чыкмыйча, биш баланы бер?зе аяк ?стен? бастыра. Тырыш ул; балалары да ?нил?рене? й?зен? тап т?шермил?р. М?бине – Мордовияне? атказанган механизаторы, Хезм?т Кызыл байрагы ордены кавалеры. Эльмирасы бел?н Р?шид?се Т?б?н Я?аш???рд? яшил?р; х?рм?тле хез-м?тк?рл?р. Бибисара ханымны? Р?йс?се Рузаевка тимер юлында тырышып эшли. ? Алиясе – ?нисене? д?вамчысы. Алия Мизам кызы Татар Пешл? авылыны? Советында хезм?тк?р, со?ыннан администрация ?ит?кчесе урынбасары булып хезм?т ит?. Аны? эш стажы 40 ел! Авыл халкы арасында авторитеты зур, а?а б?ген д? ки??ш сорап кил?л?р. Алия Мизам кызы тормыш ипт?ше Ш??к?т Абдулла улы бел?н 42 ел д?вамында б?хетле тормыш торалар; Ильшат, Зульфия исемле балаларына тиешле т?рбия, белем бир?л?р. ??рберсене? икеш?р баласы, шулай итеп, Алия Мизам кызы кадерле ?бекай да. Медальле, нич?м?-нич? грамоталы Ш??к?т Абдулла улы б?ген д?ньяда юк.
Бибисара Али кызы «К?ч», “Чаткы”, “Россия» колхозларында хезм?т итк?н кеше. Ул, ?тк?нн?рен иск? алып, авылдагы 6 м?чет, 3 класслык ике м?др?с? булуы турында с?йл?п бирде. Еллар ?т? бел?н замана да, тир?-юнь д? ?зг?р? бара, ди ул. Советлар килг?ч, кайбер м?четл?рне яндыралар, кайберсенд? я колхоз мастерскойлары, я милиция участогы урнаштыралар, ик?н. Б?хетле к?нн?рен санатканда, ??рбер ана т?сле, д?вамчы? буларак балага ?ан бир?, ана б?хетен ?йтте Бибисара Али кызы Шапшаева. Ул бай ?бекай да. Аны? 11 оныгы ??м 14 правнугы. ??м 1958-60нчы еллардагы «Россия» диг?н миллионер колхозда яш?? д? б?хет булган Бибисара ханымга. Б?ген балалары, оныклары, правнуклары ?ылысын тоеп, килене Хаким? Н??м?тулла кызы бел?н берг? яш?? зур б?хет, ди. Ике ел алдан ?лг?н М?бин улыны? тормыш ипт?ше Хаким? Н??м?тулла кызы бел?н ярты гасыр, 50 елдан артык берг? дус-тату яшил?р алар; кайнана бел?н килен ?ниле-кызлы яш?г?н т?сле матур гомер ит?л?р. Хаким? Н??м?тулла кызы кырык ел бер урында, Рузаевка тимер юлында намус бел?н хезм?т итк?н, б?ген лаеклы ялда. Ул М?бин Мизам улы бел?н Рушания, Равиль, Рафик исемле балалар т?рбиял?п ?стер?л?р. Х?зер ??рберсене? ?з гаил?се ??м балалары бар.
Ни?аять династияне? тагы бер в?килен? ?иттек. Ул Бибисара Али кызыны? оныгы – Рушания Мубин кызы. Рушания ханым бернич? дист? елдан артык Татар Пешл? авылы администрациясенд? белгеч булып хезм?т ит?. Тыйнак, тырыш хезм?тк?р кир?кле м?гъл?матлар бел?н ??рвакыт белеп эш ит?; Бибисара ?бисене?, Алия апасыны? й?зл?рен? тап т?шерми.
Без ?тк?нн?рне ??рчак х?терд? тотарга, буыннарыбызны барларга ??м белерг? тиеш, ч?нки тамырларыбызны, борынгы ата-бабаларыбызны онытсак, к?пмедер вакыт узгач, ?зебезне д? онытып куюлары бар...

Наил? Насырова