Б?генге к?нд? чорыбызны глобаль проблемалар чоры дис?к, ялгышмабыз. Бу проблемаларны х?л ит? ?ирд? яш??че ??р кешег? кагыла. Глобаль проблемаларны? берсе булып, экологик проблемалар тора. Табигый байлыкларны ?зл?штерг?нд?, эшк?ртк?нд? ??м файдаланганда табигатьт? кир?км?г?н ?зг?решл?р килеп чыга. Бу ?зг?решл?р кешене? с?лам?тлеген?,  табигатьне? ?зен? зыян китер? башлыйлар , экологик проблемалар китереп чыгаралар. Безне чолгап алган мохит чын м?гън?сенд? авыру. Кеше эшч?нлегене? табигатьк? зыян китер?ен т?рле юн?лешл?рд? карап була.
Урманнарны? м?йданы кими, шул ис?пт?н Мордовияд? д?. ??р ел саен ?ир й?зенн?н якынча 11 млн гектар урман юкка чыга. Бу урманны я?арту масштабларыннан уннарча тапкыр артык. Мо?а с?б?пче булып кешел?рне? урманнарны т?ртипсез р?вешт? кис?е, урман янгыннары тора. “Планетаны? яшел ?пк?л?ре” шулай юкка чыга. Безд? питомниклар да эшли, ?мма ?ле ген? утырткан им?н кайчан ?сеп ?ит?р д?, кайчан файда китер? башлар...гасырлар кир?к.
Ч?лл?рне? м?йданы арта. Ел саен авыл ху?алыгы ?ирл?рене? якынча         6 млн.гектары ч?лл?рг? ?йл?н?. Бу бигр?к т? Африканы? Сахара бел?н саванналар чигенд? урнашкан илл?рг? туры кил?. Урманнарны к?пл?п кис?, к?т? й?рт?, ?семлекл?рне утын сыйфатында куллану, авыл ху?алыгын интенсив метод бел?н алып бару ч?лл?рне? барлыкка кил?ен? китер?.
К?п илл?р алдына чиста су ?итм?? проблемасы килеп басты. XXI гасыр башында д?ньяны?  40лап иленд? су ?итм?яч?к, аларны? к?бесе Африка илл?рен? туры кил?. Ел саен сулыкларга бик к?п микъдарда чистартылмаган сулар агызыла. Х?зерге вакытта сулыкларны? 5-10 % ы пычрак матд?л?рд?н торганлыгы ачыкланды. Д?ньяны? и? пычрак елгалары: Дунай, Рейн, Сена, Миссисипи, Идел, Днепр.
?йл?н?-тир?не? пычрануы кешел?рне? тормышы ??м с?лам?тлеген куркыныч астына куя. ?ирд? яш??че ??р кешег? ел саен 20 тонна минераль чимал чыгарыла. Шуны? 98%ы калдыклар сыйфатында туфракка, сулыкларга ??м ?авага к?керт ??м азот кушылмалары ташлану кислоталы я?гырлар китереп чыгара. Х?зер бик к?п ягулык ягу н?т???сенд? табигатьт? углекислый газ балансы бозылды. Н?ти??д? парник эффекты куркынычы яный - бу климатны? ?ылынуы, бозларны? эр?е, Д?нья Океаныны? суы к?т?рел? диг?н с?з.
Сулардан файдалану к?л?ме халык саны артуга, кешене? санитария – гигиена  шартлары яхшыруга, с?н?гать ?сешен? ??м сугарулы ?ир эшк?рт?не? ки??юен? б?йле.
Елгаларга ??м к?лл?рг? туфрактан я?гыр сулары тарафыннан юылган минераль ашламалар – нитратлар ??м фосфатлар кер?. Аларны? югары концентрациясе сулыкларны? т?р составын ?зг?ртерг? м?мкин. Сулыкларда т?рле агулы химикатлар – авыл ху?алыгында корткычларга каршы кулланыла торган пестицидлар эл?г?д?н очрый. Т?че суларда яш??че аэроб организмнар ?чен предприятиел?р чыгарган ?ылы сулар зарарлы.
Ди?гез ??м океан сулары да пычрануга дучар ител?. Елга сулары бел?н транспорт чараларыннан ди?гезл?рг? зарарлы калдыклар, нефть продуктлары, авыр металл тозлары , агулы органик кушылмалар эл?г?.
Ашыт елгасыны? ямьсезл?н?ен?, саегуына и? беренче ?ирле кешел?р гаепле. И? башта болынлыклар аз печ?н бир?л?р, у?дырышсыз диеп болыннарны с?рдел?р. Ашлык та, печ?н д? ?см?де. ?мма алар с?рг?н ?ирл?р т?мг?к-т?мг?к булып калды, туфракны? ?ске у?дырышлы катлавы елгага кар сулары бел?н л?м булып утырып калды, елга буйлары ?имерелде. Елга саекты. Аны? саегуында тагын бер с?б?п, ул да булса, югары агымында ??м кушылдыкларында кырларны сугару ?чен т?зелг?н буалар булу. Аларны? к?з к?не суларын агызалар, су бел?н берг? агып килг?н л?м Ашытка чыккач, агым акрынаеп, т?пк? утыра. Л?м утырып саеккан елга яз к?не ярларына сыеша алмыйча ташый. Су озак вакыт ?з юлына чыга алмый, елга ?з?не сазлыкка ?йл?н?. Елга суына азот, к?керт, фосфор ??м башка химик элементлар кушыла. Шуны? н?ти??се булып, елгада куе булып су?семн?р ?с?.
Б?генге к?нд? к?п чишм?л?р кеше ярд?мен? мохта?. Туган т?б?гене? матурлыгын к?р? бел?че, суны? т?мен тоючы бала ?ти - ?нисен, кард?ш - ыруларын, тир?-юньд?ге кешел?рне ярата. Чишм?л?рне карау, ачу, чистарту дин тарафыннан да изге гам?л санала. Саваплы 7 т?рле гам?лне? берсе – чишм? казу.                           
Экологик проблемалары ??ркемне борчый. Мордовия авылларыны? т?зеклеге, матурлыгы, чисталыгы безне? ??р-беребезг? б?йле. Табигатьне т?п пычратучылар – без ?зебез. Безне? якны? табигате искиткеч матур, ?авасы саф, чиста. Монысы б?х?ссез. Тик мен? шуны а?ламаучыларны бел? торып тир?-як мохитк? зыян салучыларны к?реп й?р?к ?рни.