Мордовия информатизация ??м элемт? министры Олег Иванович Соколов республикабыз пресс-?з?генд? 14нче июньд? ?тк?рг?н ки??шм?д? ки? м?гълумат эшлеклел?ре катнашты. С?йл?г?нд? ул т?п ?зенч?лекк? - Мордовияд? информацион ?йл?н?не? ?с?е ??м универсаль электрон карталар (УЭК) керт?г? игътибар итте.
?йтеп кит?рг? кир?к,б?генге к?нг? Соколов ?ф?нде ?ит?к л?г?н бу министерство республикада и? яшь.?тк?н ел май аенда гына барлыкка килг?н. ?мма бер ел эченд? к?пк? ирешк?нн?р.

Республикабыз ??мгыятене? компьютер грамоталылыгы О.И. Соколов бик ук югары т?геллеген ?йтте.?мма бу к?ренеш Россия к?л?менд? д? шундый ук, ди. Б?ген Мордовиябез 30% ка компьютерлаштырылган ??м бу процент арта бара. 581 уку йортында компьютер урнаштырылган ??м берюлы 90 ме? кеше анарда эшл?рг? ?йр?н?. Берс?зсез, компьютер технологиясен беренче буларак яшьл?р ?зл?штер?л?р. Алардан калышмаган ?лк?нн?р д? бар. М?с?л?н, к?п кен? картлар оныклары бел?н аралашу ?чен ген? булса да компьютерда эшл?рг? ?йр?н?л?р.Кайсыберл?рене? чит илд? балалары, оныклары укый; алар бел?н аралашу ?чен д? компьютер технологиял?рен ?зл?штер?л?р.
?тк?н ел х?к?м?т эшлеклел?рен компьютерны никад?р ?зл?штер? д?р???л?рен тикшерг?нн?р. Т?рле тестлар ?т?г?н 90% д??л?т эшлеклесе яхшы башкарып чыкканнар. Б?т?н структураларга караганда да к?рс?ткечл?ре югары, дип ?йтте министр. Тагы с?з универсаль электрон карталар турында иде. Саранскта аларны ике урында гына эшлил?р, ди Олег Соколов. Б?ген УЭК бик ук тал?п т? ителми, ч?нки алар безне? ш?хси документларны алмаштырмыйлар; медицина полисы, страховое свидетельство бел?н ген? кулланабыз. ?йтеп китим, быел октябрь аеннан барлык ?ирд? бу карталарны бир? башларлар. Шундый т?л??сез документ алырга тел?м??чел?р отказ яза, ? со?ыннан тел?г?н булса аны алмаштыру 300 сумга т?ш?ч?к. Тагы т?рле оешмаларда ?ит?кчел?рне? “электрон формада имзасы”(электронная подпись) бар. Кулланышта бик у?ай, дил?р.
Россияд? цифрлы телевидение тормышка кереп кил? ??м бу эшне? пионеры - Мордовия. Алар барлык регионнардан к?п безд?. Х?к?м?т программасы буенча 2015 елда цифрлы телевидения к?п йортларда карарбыз ??м 2017 елда ??рбер йотта булачак. Цифрлы форматта 10 телеканал ??м 3 радиоканал т?л??сезл?р.

Наил? Насырова