К?пт?н т?гел Саранск ш???ренд?ге Химмаш районында яш??че бер ханым ?йл?ренд? богомол диг?н куркыныч б???кне тотып алганнар. Ирекле энциклопедияд? богомол – таракан т?слел?р р?тен? керг?н зур ерткыч б???к, диелг?н.Озынлыгы 42-52 ммиллиметрдан алып 48-75к? ?ит?. Кайдан бу б???к ш???рне? к?пкатлы йортына килг?нлеге урынында зур сорау барлыкка кил?. Алар бит Европаны? к?нъягында, Урта Азияд?, Африкада,  Австралияд?, СШАда, Крымда, Уралны? к?ньягында яшил?р. Кызыл китапка кертелг?нг? к?р?, ахры, безд? аны кемн?рдер ?рчет? диг?н н?ти?? ясарга була.
Татарстан ш???рл?ренд? д? куркыныч б???кл?р – агулы ?рм?к?чл?р к?рен? башлаган. М?с?л?н, Чаллы ш???ренд? – тарантул, ? Казанны? Киндери бист?сенд?ге бер ш?хси йортта аргиопа дип аталган ?рм?к?ч гаил?сен тапканнар. Чаллыда тотылган б???кне санэпидемстанцияг? алып барганнан со?, аны? агулы тарантул ?рм?к?че ик?нлеген ?йтк?нн?р. Ул кешене ш?пш? чаккан кебек тешли, зарарланган урын шеш?, кычыта ик?н. С?ер б???кл?рне? барлыкка кил?ен арахнологлар климат ?ылынуы ??м кышларны? ?ылы кил?е бел?н а?латалар. Б?хетк?, ?рм?к?чл?р тешл??д?н зыян к?рг?н кешел?р турында м?гъл?матлар юк, дип интернетта язылган. Мен? шундый х?лл?р д? була ик?н ул. Б?ген халык н?рс? ген? ?рчетеп карамый!

Наил? Насырова