1 октябрьд? Халыкара ?лк?нн?р к?не. Бу к?н 1990 елда ООН Генераль Ассмблея карары бел?н халыкара б?йр?ме дип билгел?нг?н. ? Мордовияд? к?пт?нн?н 1-31 октябрьд? ай буе ?лк?нн?рг?, м?хт?р?м яшьт?ге ватандашларыбызга социаль, хокук, медицина ??м башка ?лк?д?рд? ярд?м ит?, игътибар ??м х?рм?т к?рс?т? гад?тк? керде. Б?йр?м кысаларында котлаулар, концертлар оештыралар, кино ??м театрларны? ишекл?ре ачык булачак, экскурсиял?рне? т?рлел?ре ?т?ч?к; спорт ярышларында катнашырга м?мкинчелекл?р тудыралар. Бу к?нн?рд? пен-           сионерлар, сугыш, тыл ??м хезм?т ветераннары яш?реп китк?нд?й булалар, ?тк?нн?рен иск? т?шер?л?р, берг?л?шеп аралашалар. Рузаевка районы Татар Пешл? урта м?кт?бенд? озак еллар тырышып хезм?т итк?н директоры Флора ?хм?т?ан кызы Шамонова ?йт?енч?, ??р ел олыларны х?рм?тл?п Республикада барган айлык кысаларында Пешл? авылы администрациясе ?ит?кчесе Халид? Ибрагим кызы Шабаева бел?н берг?л?п т?рле чаралар ?тк?р?без. Укытучылар к?ненд? ел саен ветеран педагогларыбызны кунак ит?без, укучы ??м укытучылар к?че бел?н ?зерл?г?н концерт программасы бел?н к??елл?рен ачабыз. Быел бу кич? д?ртенче октябрь к?нне ?т?ч?к.
Булдыклы, авыл халкы бел?н ихтирам ителг?н Темников районы Тархан авылы администрациясе ?ит?кчесе Галина Васильевна Булгаковадан олылар б?йр?ме турында сораштырдым. Ул: “Ел саен без олыларыбызны х?рм?тл?п, Тархан урта м?кт?бе бинасында район, авыл администрациял?ре хезм?тк?рл?ре ??м м?д?ни, м?кт?п халкы бел?н берг? б?йр?м оештырабыз. Тархан - Мордовияне? к?пмилл?тле авылла-рыны? берсе. Шу?а рус, мордва, татар ?би-бабайларыбыз р?х?тл?неп чакырган урынга кил?л?р. 56 кеше ?чен авылдашыбыз Куникеев Равиль Халимович (индивидуаль предприниматель), ООО “Тархановское» ?ит?кчесе Ухоботов Сергей Семенович ярд?мн?ре бел?н ч?й ?ст?лл?ре ?зерлибез, м?д?ният ??м м?кт?п к?че бел?н концерт программасы ?з?рлибез. ??рвакыт юбилярларыбызны шул чара кысаларында котлыйбыз. Темников районы администрациясе в?килл?ре котлаулары бел?н берг? т?г?р?к даталы картларыбызга б?л?кл?р д? тапшыралар. Без олылыр к?нен октябрьне? икенче яртысында ?тк?рерг? ?ыенабыз ??м 15нче октябрь к?нне авылыбыз олысы Анна Гавриловна Тепловага 90 яшь тула. Аны х?рм?тл?п котларга ис?бебез.
Л?мбер? районы Татар Тавла авылында да октябрьне? беренче декадасында олыларны х?рм?тл?рг? ?зерл?н?л?р. Авыл администрациясе урынбасары Булатова Зульфия Касим кызы 25к? якын авыл картына, спонсорлар табып, кунак ч?е ?зерлибез, к?нцерт программасы да каралган. Бу к?нд? пенсионерлар, сугыш, тыл ??м хезм?т ветераннары яш?реп китк?нд?й булалар, биографиял?ренн?н кызыклы-кызыклы мизгелл?р бел?н уртаклашалар, р?х?тл?нет аралашалар.
Олылар язмышы - Ил язмышыны? бер чаткысы. Алар безне? тарих, байлык, горурлык. Олыларыбызны ешрак иск? алыйк, яхшылык эшл?п ?лгерик.

Наил? Насырова