??ркемне? бу д?ньяда ?зен? ген? хас ?зенч?лекле яш?? темпы була. Бу ?зенч?лек буыннан-буынга, ата-анадан к?ч?рг?, табигать б?л?ге булырга м?мкин. Тумыштан килг?н с?л?т, тормыштан ?ст?лг?н к?ч андыйларга рухи ?сеш бир?, хезм?т ?рл?рен? ил?амландыра. Алар бар тырышлыкларын, осталыкларын, яш?? д?ртен яраткан хезм?тл?ре бел?н б?йлил?р, сайлаган ??н?рл?рен? тугры калалар. Тормышны? ямен, яш??не? т?мен хезм?тенд?, якыннары ян?ш?сенд? тою да андыйларга алга таба ныклы адымнар бел?н атларга к?ч ?сти. Мин дип кычкырып тормыйлар андыйлар, тыйнак кына тормышларын алып баралар, артык шапырынуларсыз балаларын ?стер?л?р. Тормышларыннан да кан?гать алар, мул тормышта, иркен матур йортта яшил?р.

Барысы да ?з куллары бел?н т?зелг?н, ма?гай тирен тамызып эшл?г?н хезм?тне? ?имешл?ре. Лаеклы ялда булсалар да балалар дип, оныклар дип тырышалар. Яшьлекл?ре хезм?т бел?н ?тк?н бу парны? б?генге к?не с?енерлек. Тормышны? яме, т?ме д? ?н? шул тигез, тыныч картлыкта. С?зем тумышы бел?н Инсар районы Яндовище авылыннан Рафик С?л?йман улы Курамшин - сугыш чоры баласы турында. Ул 1938нче елны? 2нче ноябренд? туа. Рафик С?л?йман улыны? балачагы, яшьлек еллары башкалардан ?лл? ни аерылып тормый кебек. Сугыш ??м сугыштан со?гы авыр еллар...Ул елларда сыер-ф?л?н юк, халык ач. Эшк? ярый башлаганнан бирле, Яндовище халкы бел?н берг?, к?бр?к хатын – кызлар ??м балалар, кар т?шк?нче башак ?ыярга й?рил?р. Ул вакытта МТСлар була, шунда комбайнчы ярд?мчесе булып та эшли. 1960нчы елда совет армиясен? хезм?тк? юллана. М?ск?? тир?сенд? ракета вой-скасында хезм?т ит?. Эшт? чыныгып ?ск?н авыл баласы армияд?н мактаулы характеристика бел?н кайта. Кайтуга Кадошкинодагы ипи кабул ит? оешмасына (“Хлебоприемный пункт”) башта машина й?рт?че, ? со?ыннан оешманы? т?рле ?рл?рен? мен?. Ир асылы хезм?тт? к?рен?, дил?р картлар. Рафик С?л?йман улын да ?ит?кчел?ре тиз к?реп алалар, т?рле б?л?кл?р бел?н б?л?клил?р; хезм?т баскычлары буенча к?т?реп баралар. “Т??риб?ле кешел?рне? акыллы ки??шл?ре, ныклы тер?к булулары ми?а тормыш ??м хезм?т юлымда тагын да зур ышаныч ?ст?де”, - ди Рафик абый. Лаеклы ялга чыккач та хезм?тен д?вам ит? ул. Бер оешмадагы эш стажы гына да кырык ел!
Эше бел?н д?, тышкы кыяф?те бел?н д? матур Рафик С?л?йман улы, телг? д? оста ул. Кызларны? да чиб?рен, тырышын гомер юлдашы итеп сайлаган. К?рше райондагы Латышовка авылында туып – ?ск?н Равил? Х?с?н кызын сайлый. 1941нче елны? 1нче ноябренд? туган Равил? Х?с?новна да бит сугыш чоры баласы. Иле бел?н берг? бу елларны? ачысын к?п татыган бала ул. Туган авылында белем алгач, Равил? Х?с?н кызы Кадошкино станциясе тимер юлыны? ?зер продукция складында эшли башлый. Утыз ел эш д?верене? к?бесен шул б?лек кассасында тырышып эшли; ?ит?кчел?ре ??м хезм?тк?рл?ре х?р-м?тлил?р. “Яш?? бер мизгел ген? ул, матур итеп яш?рг? кир?к, - ди Равил? ханым. - Кешед?н к?нл?шм?, гайб?т с?й-л?шм?, к?нчелек чирл?р ген? китереп чыгара”, - ди.
Рафик С?л?йман улы бел?н Равил? Х?с?н кызы Роза исемле кыз ??м Юнир исемле малай т?рбиялил?р. Барлык бел?н яш?с?л?р д?, балаларын азындырып ?стерми алар. Балалар эшл?п ?с?. Кызлары Роза, М?ск?? кооперация институтыны? бухгалтерлык б?леген т?мамлап, Инсар ш???ренд? алган профессиясе буенча хезм?т ит?. Уллары Юнир Н.П.Огарев исеменд?ге университетны? т?зелеш факультетын т?мамлап, Пенза ш???ренд? ш?хси эшм?к?р – предприниматель. Рафик абый бел?н Равил? апаны? д?рт оныклары ?зл?рен шатландыралар: ?чесе – Ринат (кызыл дипломга 3 вуз т?мамлаган), Руслан (МГУ), Дамир (Пензада вуз) ??м кечкен? Ильдарлары м?кт?пт? белем ала. Шулар куанычы бел?н яши ?лк?нн?р.
... Гомер, диг?не?, аккан су кебек, ага да ага ик?н. Бакты? ис?, нич? дист? елллар узган. Б?ген Рафик С?л?йман улы Курамшин – зур ихтирамга лаек-лы, ?зене? тырыш хезм?те, кешел?рг? карата м?н?с?б?те бел?н абруй яулаган х?рм?тле кеше. “?тк?н гомерем ?кенерлек булмады: заманы к??елле иде, дус-тату яш?дек, эшл?ве д? к??елле булды”, - дип иск? ала 75шен тутырырга ?ыенган Рафик С?л?йманович. ?йе, 50 ел берг? бер тормыш сукмагыннан атлау гына да аз гомер т?гел. Тормышны? бит аны? т?рле вакыты бар. ?мма бу гаил?г? карап, биред? тынычлык х?кем с?р?ен, бер-берсен? юл биреп яш?г?нлекл?рен а?ларга була. ?зл?ре кабызган шушы якты гаил? учагын гомер к?зл?рен?ч? матур итеп саклый белг?н Рафик С?л?йман улы ??м Равил? Х?с?н кызы Курамшиннарга ничек сокланмыйсы? да, ничек яшьл?ребезг? ?рн?к итеп куймыйсы??! Гомум?н, бу йорттагы ??рбер ?йбер гомерне? заяга узмавын, 50 ел берг? яш?? д?веренд? авырлыкларны ?и?еп табылган к?пме б?хетле минутлар кичерел?ен иск?ртеп тора ??м б?ген килг?н картлыкка бирешмич?, ?тк?н к?нн?рне? матур, кабатланмас мизгелл?ре хакына алга таба атларга ?нди. Ватаныбыз тарихында тырыш хезм?тл?ре бел?н эз калдырган, олы х?рм?тк? ия булган чын ирл?р юлын узган татар баласы булганыгыз бел?н горурланабыз, Рафик С?л?йман улы Курамшин.
Икенче ноябрь к?нне 75 еллык Юбилеен б?йр?м итк?н Рафик С?л?йман улын ??м беренче ноябрьд? 72сен тутырган Равил? Х?с?н кызын котлап ихлас к??елд?н гомерне? и? озынын, с?лам?тлекне? и? ныгын, к??ел тынычлыгы, б?хетне? и? олысын, мул тормыш ит?рг? язсын; балаларыгызны?, оныкларыгызны? х?рм?тен, туганнары-гызны? кадерен тоеп, ик?? берг? тагы 50 ел шатлыклы гомер кичер?егезне кызыгыз Роза ??м улыгыз Юнир гаил?л?ре бел?н, кода-кодагыйларыгыз, кодачаларыгыз телил?р.

 

Наил? Насырова