Сочи-2014 ел Олимпиадасы т?мам, Россиябез спортсменнары алган медальл?р билгеле. ?мма кил?ч?кт?ге к?чле спортчыларны б?генн?н ?зерли башлыйбыз. Шу?а мисал булып, м?кт?пл?рд? к?пт?нн?н традицияг? керг?н марш ??м ?ыр смотры ?теп кил?.
Пензятка урта м?кт?бенд?, гад?тт?геч?, ??р ел Ватан сакчылары к?нен? багышланган маршировка ??м ?ыр конкурсы ?тк?рел? ??м традицияне бозмыйча, быел да ?тк?релде. Укучылар январь ахырыннан башлап, ??р к?н конкурс-ка ?зерл?ндел?р. Башта ?ырлар, речевкалар, аннары отряд командирлары сайладылар. Боларны башкаргач, спортзалга чиратлап, маршировкага й?рдел?р. Кызыгы шунда: ??р класс тырышып ?йр?н?, б?тенесе ?и??рг? тели. Озын т?н?фес вакытында да спортзал тик тормый: ?ырлаган, аяк атлаган тавышлар кайтаваз булып я?гырый. Укучылар, д?ресл?рд?н со?, тагын спортзалга репетицияг? ашыгалар. Кызык та инде, без бу к?ренешк? бик т? шатланабыз. Шундый мизгелл?рд? укытучыларга карап ?з балачак вакытлары иск? т?ш?. Минемч?, марш ??м ?ыр смотры ??рберебезне? м?кт?п елларында булган и? ист?лекле вакыйгаларны? берсе. Без д? шулай ук янып-к?еп ?зерл?ндек: к?пме тир?-к?ршене? фуражкаларын сорый идек, я?а солдат армияд?н кайтса, й?гер; кем ?лгер?, шул эл?ктереп ала. Я?а фуражка, я?а була инде, ялтырап тора. Эх балачак, к?пме зал буенча маршировать итк?нбез, оталмагач, к?пме яшь т?кк?нбез, кем “у?га”- “су?га” борылу приказларында адашса, шуларны ярты ел буе чугый идек, с?г? идек. Рухны к?т?рер ?чен, теге елга алданрак аныкланырбыз дип максат куябыз. ? инде ?и?еп чыккан класс, борыннарын к?т?реп й?ри иде. Аларга берни ?йт? к?рм?, к?л?л?р, мыскыллыйлар. ? укытучыларыбыз, класс ?ит?кчел?ребез яныбызда к?пме к?ч куйганнар!? ?йр?нг?н ?ырларны бит х?зер д? яттан бел?без. ??р ел – я?а ?ыр. Ата-аналар да кайгырта: алар безне ?йд? тик тотмый-боеруларны гына биреп торалар, безне д? оятка калдырмасыннар дип, ?лб?тт?.
Быел да конкурс к?нен? Пензятка укучыларыбыз б?йр?мч? киенг?нн?р, м?кт?пт? д? чыр-чу ишетел?. ?кренл?п м?кт?пк? ата-ана ?ыела. Тагын б?йр?мг? жюри ?гъзасы итеп чакырылган выпускнигыбыз, ?ч м?рт?б? Б?тенд?нья чемпионы - Муртазин Денис кер?. Конкурсны? ?итди булуы тагын да сизел?, арта башлый. Денис безне? м?кт?пт? к?р?ш секциясе алып бара. Малайларыбыз шатланып й?ри, ч?нки чемпион ?зе к?р?шерг? ?йр?т?. Чемпион булырга ??мм?се хыяллана бит. Туган авылы?да яш?сен инде Чемпион! Дим?к, тырышса? син д? чемпион була алырсы?.
?авада дулкынлану сизел?. Залга б?тен класслар, укытучылар тезелг?н. Жюри ?гзалары - Заликова Надия Харисовна, м?кт?п директоры; Максутов Юрий Алиевич, элекке ОБЖ укытучысы, х?зер лаеклы ялда; Шаркаева Раиса Федоровна, авыл Советы башлыгы; Заликова Равил? ?нв?ровна, авыл Советы башлыгыны? урынбасары ??м безне? чемпионыбыз Муртазин Денис гадел баллар куерга ?зер. К?телг?н тантаналы б?йр?м гимн бел?н башлана. Аннары физкультура укытучысы Авязов Р?ис Алиевич конкурсны игълан ит?. Кызганычка каршы, 1нче класс ?ст?м? каникулларда ял ит?, шу?а к?р? алар конкурста катнаша алмый. И? беренчел?р булып, 2нче класс марш бел?н залга кер?. Башлангыч классларны карарга бик т? кызык, ч?нки алар беренче м?рт?б? катнашалар. Командирлары Муртазин Тимур ?итди ген? боера, тавышы кы?гырау кебек я?гырый. Залда утырган ?бисе шатланып оныгына карап тора, тизд?н к?зл?ре яшьл?неп кит?. Класслары ш?п атлый. Командирларыны? остакай булуына к?р? д? жюри аларга 1нче урын бир?.
Т?ртип буенча б?тен класс маршировать ит?. Зал я?гырый, т?нн?р чемерди, к??елд? горурлык хисе туа. Шул ук вакытта, нид?ндер, бер елыйсы, бер к?л?се кил?. Яшь буынны? к?че сизел?. Туган авылы?ны, туган иле?не тагын да ярата башлыйсы? кебек сизел?. Сокланып к?з?теп торып, конкурсны? бетк?не д? тоелмый.
Урта класслар арасында беренче урынны 5нче класс яулады. ?лк?н класслар арасында – 8нчел?р ?и?де.
Жюри урыннарны бирг?ч, Надия Харисовна ??мм? класска ?зерл?нг?н ?чен р?хм?т ?йтте. Б?тенесен мактады, кайберл?рен? ген? замечаниел?р ясады. Сочида барган Олимпиаданы да иск? т?шерде: “Спортсменнар нинди к?члел?р, тик секундны? ме?енче ?лешен? ген? оттырсалар да медальсыз, урынсыз калалар. Сез, укучылар, борчылмагыз, кил?се елга яхшырак аныкланырсыз”,- диде. Оста командирларны, Резепова Диананы (9 класс), Качкова Аленаны (8 класс), Ломакин Павелны (11 класс), Муртазин Тимурны (2 класс) билгел?де ??м аларга грамоталар, б?л?кл?р бирде. ??мм? класс шулай ук б?л?кл?нде. Барча жюри ?гъзалары ?ылы с?зл?р ?йтте.
Шундый мероприятиял?р укучыларга патриотик т?рбия бир?, Туган илне яратырга, Туган илг? тугрылыклы булырга ?йр?т?. Балаларны бер-берсе бел?н дуслаштыра, берг? булуны? к?чле ик?нен сиздер?, бер-бере?? ярд?м ит?, тер?к булу кир?клеген т?шендер?. ??мм? эшт?, укуда тырышу кир?к ик?нен берг?л?п а?латыйк балаларыбызга, дуслар!
? без, укытучылар, х?зерге буынга патриотик хисл?р бирс?к, ?зебезне? д? б?хетле кил?ч?кк? (картлыкка) якты ?метебез бар дип ышанасы кил?.

Рауза Юмаева