Водитель, киномеханик, ??м?гать эшлеклесе... Боларны? барысын да мин Татар Пешл?се авылында яш??че Нариман Х?с?ен улы Бикбаевка карата ?йтер идем. Тормыш ипт?шен? ышанычлы ир, балаларына булдыклы ?ти. Тормышны? т?мен тоеп, яш?ешне? м?гън?сен белеп тора ул. Еш кына ?ылы, ?з куллары бел?н т?зег?н ?енд?  тормыш ипт?ше Сафия, уллары Руслан ??м Рушан, кызы Светлана бел?н утырып фикер й?рт?л?р. Бу якларда андыйлар турында мактап “яхшы гаил?!” дил?р; у?ышлы балалары, нык ху?алыгы, ямьле тормышы. Гаделлек, башкалар турында х?ст?рлек к?р?, т?рле м?сь?л?л?рг? карата ?з фикерен ?йт? бел?, д?ньядан ямь табып яш?? кебек сыйфатлар хас Нариман Х?с?ен улына. Ул 1944нче елны? 25нче декабренд? к?рше Пенза ?лк?се Исса районы Плетневка авылында д?ньяга кил?. Балачагы сугыштан со?гы чорга туры килг?н малайларга ??м кызларга б?хетле мизгелл?р кичерерг? к?п тим?г?н чакта ?т? шул. Бу к?ренеш язма герое гаил?сен д? читл?теп ?тми. Бикбаевлар гаил?се Мордовияне? Рузаевка районы Татар Пешл? авылына к?ченеп кил?л?р. М?кт?пне д? шунда т?мамлый Н.Х. Бикбаев. Балачагы ??м яш?смер чаклары да яшьт?шл?ренекенн?н ?лл? ни к?пк? аерылып тормый. ?мма ул китап укырга ??м кино карарга бик т? ярата.
Мен? шул кинодан башлана да аны? эш биографиясе. Нариман Х?с?ен улы бу с?нгатьне шулкад?р яратып ?лгер?, х?тта кинопроектор «бобина»сын ?зе ?йл?ндерерг?, гомерен халыкка шатлык б?л?к ит?рг? ?ыена. Хыялларын тормышка ашыру максаты бел?н, Татар Пешл? урта м?кт?бен т?мамлагач, ул Саратов ?лк?се Энгельс ш???ренд?ге киномеханик курсларына укырга кер?. Бик яхшы билгел?рен? ген? т?мамлагач, Пешл?сенд?ге авыл клубына эшк? урнаша. Эшен? аерым ярату, м?х?бб?т бел?н карый. ?лк?нн?р аны б?ген д? югары квалификацияле киномеханик иде дип иск? алалар: киносыны? бер тасмасын да ?зми к?рс?тте дил?р. Бу еллар халыкны? берд?н-бер шатлыгы ??м куанычы, очрашу урыны клуб булды. Б?генге т?сле телевизорлар булмаганга,  киноны кешел?р к?теп алып, к?м?кл?п клубларга агыла булганнар. Шулай матур гына эшл?п килг?нд? армияг? бару турында уйлана ул. Совет армиясенд? хезм?т ит? замана яшьл?ре ?чен зур д?р??? булып саналган. Бикбаев та Ватаны сагына хезм?тк? ?зерл?неп торган чакта чакыру кил?. К?тк?н-?итк?н, дип ?йт?без. Пешл?лел?р авыллары бел?н Нариманны армия сафына хезм?тк? озатканнар.
Илне? Коралланган к?ч сафына килеп баскач ук, кайсы профессия в?киле ик?нен белеп алалар. Хезм?тне? беренче к?нн?н ук аны офицерлар клубына киномеханик булып билгелил?р. Бу х?л Польшада була. Чит илд?ге солдатларга кинодан башка к??ел ачу х?ст?рл?ре аз булганлыктан, ял к?нн?ренд? офицерлар клубына чапканнар. Х?тта атнага бернич? тапкыр, солдатларны? к?псанлы сораулары буенча, тасмаларны? т?рлесен табып, Нариман Х?с?ен улы хезм?тт?шл?рен? киноны караткан.
Халык бел?н тыгыз аралашу, яхшылыкка ?нд?г?н кино с?нгатен кешел?рг? ?иткер? аны? ?чен якын була. Армияд?н со? да Нариман Х?с?ен улы Бикбаев киномеханик-водитель булып ВДПОга (Всероссийское добровольное пожарное общество) эшк? урнаша. Бу эш командировкалар бел?н б?йле була. Машинасына утырып нич?м?-нич? километр юлларны узып, бер авылдан к?чеп икенчесен?, кино к?рс?тк?н. Гаил? корып ?иб?рг?ч, ул гаил?сен? к?бр?к вакыт калсын дип, эш урынын ?зг?рт?. Рузаевкада урнашкан 24нче номерлы ПТУга шофер буларак эшк? урнаша ??м лаеклы ялга чыкканчы шунда тырышып хезм?т ит?. Ул машина да й?ртк?н, шул ук вакытта киномеханика ?лк?сенд? консультант та булып эшл?г?н. Ю.Т. Сухоруков, А.Н. Буртасов, Ф.П. Богдашкин диг?н училище ?ит?кчел?ренн?н  к?п тапкыр мактау ??м р?хм?т с?зл?ре ген? ишетеп хезм?т ит? ул. Ветеран х?рм?тне тырыш хезм?те ??м кешел?рг? ?йб?т м?н?с?б?те бел?н яулый.
Нариман Х?с?ен улы Бикбаев тормыш ипт?ше бел?н ?ч балага гомер б?л?к итеп, белем биреп зур тормыш юлына чыгарганнар. Нариман Х?с?ен улы туган нигезенд? балалары, туганнары, дуслары бел?н берг?л?шеп матур юбилеен да билгел?п ?тте. Шул у?айдан ихластан т?брикл?п, с?лам?тлек, ?ан тынычлыгы, ш?хси б?хет тел?г?нн?р.

Наил? Насырова