Мордовияд? к?пл?п терлек азыгы ?зерл??г? керештел?р. К?пьеллык ?л?нн?рд?н печ?н ??м сенаж ?зерл?н?. Бу хакта МР Авыл ху?алыгы ??м азык-т?лек министрлыгында белдердел?р.
Б?генг? 6,4 ме? тонна сенаж ??м 323 тонна печ?н ?зерл?нг?н. Республиканы? Л?мбер?, Темник ??м Кадошкино районнары игенчел?ре к?пьеллык ?л?нн?рне чабу эшл?рен актив алып бара.
Кадошкино бел?н Инсар районнарында ?зара тикшер? булган. Авыл ху?алыгы министрлыгы инициативасы бел?н ?тк?релг?н бу тикшер?л?рд? печ?н ?стен? техниканы? ни д?р???д? ремонт-ланылганы, сенаж траншеяларыны? ?зерлеге ??м кадрлар проблемасы куелган. Табигатьт?н к?нне? аязын к?тмич? печ?нне чабу, сенажны ?ыю бурычы куела авыл ху?алыклары хезм?тк?рл?рен?.
?зара тикшер?л?р - ?зара экзамен ди ООО «АгроКадошкино» (А.С.Пиваев), алдынгы техника кулланып ИП «Пикаев», печ?н чабуга ??м сенаж ?зерл??г? тулысынча кереш? алган ООО «Прогресс» (В.В.Мальцев),   техникалары ?зер ??м кадрлары да ?ит?рлек ООО «Нива» (А.В.Радаев) ху?алыклары тикшер?-л?рне тиешле д?р???д? ?тк?нн?р.
Печ?н урагы ?стенд? Мордовия Минсельхоз хезм?тк?ре А.И.Ляблин социаль м?сь?л?л?рне чиш?рг? чакырды: ?ит?кчел?рне эшчел?рне к?м?к ашату оештырырга, к?нк?реш шартлары тудырырга чакырды. ?зара тикшер? н?ти??л?ре буенча Кадошкино ??м Инсар районнары аграрийлары бу ??йге урак ?стен? ?зерлекне? ?аваплылыгын сизеп бар к?чл?рен куеп чыкканнар. Торбеево ??м Зубово-Поляна районнары да шундый ук тикшер? ?тк?рг?нн?р.
Гомумм?н июнь башы бел?н Мордовиябезне? т?рле районнарында печ?н ?стен? чыгарга барлык техниканы барладылар. 2нче июньд? Ромоданово ??м Ичалки районнарында да авыл ху?алыгы предприятиял?ре кышка терлек азыгы ?зерл?? буенча ?зара тикшер? ?тк?н. Массак?л?м печ?нне чабуга бер-ике к?н калды, ООО «Атьма», ООО «Комсомолец» ??м ТНВ ОАО «МАПО и К» та к?пъеллык ?л?нн?рне чабуга керештел?р инде.  Ромодан районы хезм?тк?рл?рене? барлыгы 6974 га к?пъеллык ??м 430 га беръеллык ?л?н, 2475 га силоска кукуруза чабып аласылары бар. Бу ?ирл?рд?н 6527 тонна печ?н, 30782 тонна сенаж ??м 42848 тонна силос урып ?ыярга ?ыеналар. Шу?а аграрийлар авыл ху?алыгы техникасы, сак урыннары ??м амбарлар ?зерл?п куйганнар.К?рше Ичалки районында да печ?н чабуга тулы ?зерлек бел?н килг?нн?р. ООО «Троицкое» (А.Ф. Ляляцков), ООО «Дружба» (И.А. Андронов), ЗАО «Ичалки» (А.В. Муромцев) ху?алыкларында х?тта техниканы ремонларга запчастьл?р д? ?зерл?п куйганнар.
ООО МАПО «Торбеево»да ?ч «Дон-680» яшел ?л?н чабуда икесе ген? кулланыла. Т?зекл?ндерелм?г?н «Мак -Дон», Е-301 ??м Е-303 чабу огригатлары. Шулай ук механизаторлары да ?итешми. Аларга 1900 га к?пъеллык ??м 1294 га быелгы ?л?нне чабып кышка 7,5 ме? тонна сенаж ??м 1850 тонна печ?к ?зерлисел?ре бар. Шул ук вакытта ху?алыкта ч?ч?лекл?рне ч?п ?л?нн?ренн?н химикатлар бел?н эшк?рт? бара.
Шулай итеп, барлык ху?алыкта эш кайный, хаталар т?з?тел?. Вакытында сыйфатлы терлек азыгы ?зерл?рг? тырышалар.

Н.Х?лил