Оренбург ?лк?се Сакмар районы Татар Каргалысы авылында VI Б?тенроссия авыл Сабантуе г?рл?п ?тте. Б?йр?мд? Россияне? Идел буе федераль округыны? в?кал?тле в?киле Михаил Бабич, Татарстан Президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы Р?ст?м Ми?неханов, Оренбург ?лк?се губернаторы Юрий Берг, Россия м?селманнарыны? ?з?к Диния н?зар?те р?исе Т?лгат Та?етдин  ??м Россияне? башка 18 т?б?генн?н кунак-лар, 20л?п м?селман оешмаларыны? дини лидерлары, алтмышлап татар диаспорасы в?килл?ре бер м?йданга ?ыелды. Б?йр?мг? чит илл?рд?н д? кунаклар килг?н иде. Кытайдан, Австралия ??м к?рше Казахстаннан да бер т?ркем р?сми делегация милли б?йр?м чараларында к??ел ачкан, фикер алышкан.VI Б?тенроссия авыл Сабантуены? тантаналы ачылышына кад?р матур театральл?штерелг?н Башкортстан ??м Татарстан хореографик коллективлар чыгышлары халыкны сокландырган. Язгы кыр эшл?ре т?г?лл?нг?ч, к?зге мул у?ышка зур ?метл?р баглап уздырыла торган бабаларыбыздан килг?н сабан б?йр?ме х?зер инде к?бр?к халыклар дуслыгына дан ?ырлый. ?з тир?сен? туганнарны гына ?ыеп калмыйча, т?рле т?б?кл?рд?ге милл?тт?шл?рне кавыштыра, башка халыклар бел?н очраштыра торган ?ыенга, халыклар дуслыгына дан ?ырлаучы олуг б?йр?мг? ?верелеп кил?.
М?рт?б?ле кунаклар «С?ид Бист?се» театральл?штерелг?н урамын карап й?рг?нн?р, анда т?рле милл?т ху?алыклары к?рс?телг?н, шул ис?пт?н татар ??м башкорт халкы ху?алыклары да. Татар Каргалысы авылыннан ерак булмаган болында татар, башкорт, рус утарлары, Казак кет?клеге эшл?г?н. Д?р???ле кунаклар аларны? барысы бел?н д? танышып чыккан.
Сабантуй к?ндезге уникел?р тир?сенд? тантаналы р?вешт? ачылган. Т?п кунаклар Россия Федерациясе Президентыны? Идел буе федераль округындагы Тулы в?кал?тле в?киле Михаил Бабич, Татарстан Республикасы Президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы Р?ст?м Ми?неханов, Оренбург ?лк?се Губернаторы Юрий Берг ??м Башкортостан Республикасы Х?к?м?те Премьер-министры урынбасары Салават С?гыйтов ачканнар.
Россияне? Идел буе федераль округыны? в?кал?тле в?киле Михаил Бабич Оренбург ?лк?сенд?ге эшлекле визитында VI Б?тенроссия авыл Сабантуенда катнашучыларны котлап с?йл?де: «Приволжский федеральный округ является центром, который объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий, тружеников села. Мы показываем пример как вместе живем, работаем и создаем семьи. И в этом величие нашей России. Это праздник тех, кто своим трудом укрепляет нашу страну, пример того как можно созидать, дружить, понимать друг друга и все это делать в любви, добрососедстве и взаимопонимании». Михаил Бабич Сабантуй тарихы ?ир с?р?че хезм?те бел?н б?йле ??м авыл хезм?тк?рл?рен х?рм?тл?? биред? урынлы, диг?н. Шу?а б?йр?мне? тантаналы ачылу ?лешенд? Михаил Бабич Иделбуе унд?рт регионны? авыл ху?алыгы в?килен? Р?хм?т хатлары тапшырган.  Ул татарларны тырыш, хезм?т с?юч?н халык дип б?ял?г?н ??м аларга нык с?лам?тлек, иминлек, тынычлык, тормышларында ??м эшл?ренд? зур у?ышларга иреш?л?рен тел?г?н.
Россияне? Идел буе федераль округыны? в?кал?тле в?киле Михаил Бабич Р?хм?т хатын Мордовияне? Л?мбер? районында туып ?ск?н ??м гомере буе тырышып ООО «Нива»да механизатор буларак бар к?чен куеп хезм?т итк?н Касим ??ф?р улы Барсуковка тапшырган.
Касим ??ф?р улы Барсуков Л?мбер?д? 1956 елны? 1 сентябренд? туган. Хезм?т биографиясен тракторист буларак «Победа» колхозында башлап ?иб?рг?н. 2008 елда ООО «Нива»га механизатор буларак кабул ител?. Касим ??ф?р улы хезм?те д?веренд? югары квалификацияле белгеч буларак ?зен таныткан ??м бар к??елен куеп эшли торган кеше ул. ДТ-75 тракторын ??рвакыт т?ртипт? тота. Авыл ху?алыгы эшл?рен? - ч?ч?г? булсынмы, у?ыш ?ыяргамы -  барлык эшне и? ?йб?т агротехник вакытта ??м и? югары к?рс?ткечл?р бел?н башкара.
Касим ??ф?р улы Барсуков эшл?г?н коллективында я?а м?сь?л?л?рне берг?л?п ??м вакытында чиш?рг? ярата. ?ит?кчел?ре, белгечл?р бел?н д? уртак тел таба бел?. Профессиональ белеме, эшк? чын к??еле бел?н бирелг?нлеге, ш?хси тыйнаклылыгы, яхшылык эшл?рг? тырышуы, кешел?рне х?рм?т ит?е Касим ??ф?р улы Барсуковка дан китер?. Россияне? Идел буе федераль округыны? в?кал?тле в?киле Михаил Бабич кулыннан Р?хм?т хатын Сабантуйда ала.
Касим ??ф?р улы гаил?д? - яраткан тормыш ипт?ше ??м ике баласына с?екле ?ти.
Ки? х?тф? болында урнаштырылган бернич? с?хн?д? килг?н кунаклар, ?ирле ?зешч?нн?р концерт к?рс?тк?н. Балалар ?чен махсус б?йр?мд? н?нил?р к??ел ачкан. Cабан туены? традицион уеннарыннан тыш спорт ярышлары да оештырылган.
Россияк?л?м милли проектны? апофеозы дип ат чабышы, татарча к?р?шне атарга м?мкин. Авыл Сабантуенда илне? т?рле т?б?кл?ренн?н ба?адирлар бил алышкан. Федераль Сабан туены? абсолют батыры булып Татарстаннан Тел?че егете, Россияне? атказанган спорт остасы, милли к?р?ш буенча ике м?рт?б? д?нья чемпионы Раил Нургалиев танылган. Батырны? и?н?рен? т?к? салганнар, шулай ук татар егетен ?и?ел машина бел?н б?л?кл?г?нн?р.
Кил?ч?кт? Б?тенроссия авыл Сабантуйларын Идел буе федераль округы территориясенд? уздыру турындагы фикерен Михаил Бабич ?йтк?н. Шулай итеп, кил?ч?к 2016 ел Сабантуе Ульяновск ?лк?сенд? узачак.
Белешм?:
Беренче Россия авыл Сабан туе Самара ?лк?сенд? ?т?. 2011 елда ис?, Чуашстан республикасында, 2012 елда – Чил?бе ?лк?се, 2013 т? – Пермь крае, узган ел Волгоград ?лк?сенд? узды. 2016 елга ?аваплылыкны Ульян ?лк?се Кулаткы авылына тапшырдылар.