Республикабыз пресс-центрында я?а сайт - zabota.e-mordovia.ru презента-циял?нде. Биред? х?к?м?тебез тарафыннан барлык гаил?л?рне яклау турындагы м?гълумат тупланган: ?и?еллекл?р (льготалар), хокук актлары, я?алыклар ??м белгечл?рд?н гаил?л?рд? булган сорауларга ?авап алырга м?мкин. Информацион ресурсны? барлыкка кил? шарты буларак ике, ?ч, д?рт ??м тагы к?бр?к т?рбиял?рг? тел?г?н гаил?л?р игътибарын х?к?м?тебез ярд?ме чараларына юн?лт?. «Опыт выплат материнского капитала показал, что государство, затрачивая не самые большие средства, но, применяя их точечно и эффективно, может решать сложные задачи в демографической сфере. Их результат налицо: сейчас у нас в стране преодолена отрицательная динамика роста населения», - ди Владимир Назаров, Мордовия Пресс-центры ?ит?кчесе.
«Забота» сайты бернич? ай эченд? барлыкка килг?н. У?айлы навигацияле ресурс буларак яши. Анда ?и?ел Россия Федерациясе бел?н булдырылган льготалар ??м Мордовия хокук актлары списыгын тиз табарга була. Х?к?м?тт?н яклау шартлары бел?н кызыксынган к?пбалалы гаил?л?р, яки я?а гаил? корырга ?ыенганнар, бернинди кыенлыкларсыз социаль ярд?мне? тулы списогы бел?н танышы алалар, льготлар алу т?ртибе ??м документларны р?смил?штер? юллары к?рс?телг?н. Бу темага кагылган я?алыклар да «Забота» сайтында табыла, «Сорау-?авап» интерактив форма аркылы республиканы? социаль идар? тармагы белгечл?ренн?н ?авап алу м?мкинчелеге тудырылган. Тагы биред? Мордовия районнарындагы ??м Саранск ш???ре округы  Минсоцзащита б?лекл?ре телефон номерлары бел?н урнаштырылган.
Проект кысаларында балалы гаил?рне яклау юллары ??м льготалары турында бик гади ??м а?лаешлы итеп язылган брошюра чыгарганнар. Брошюра, регион халкына тарату максаты бел?н, социаль яклау оешмаларына, загсларга таратылыр. «Сделай Шаг! » диг?н  слоган бел?н эмблема да шул у?айдан булдырылган.
Пресс-конференцияд? эксперт буларак Елховикова Светлана Ивановна, Мордовия халыкын социаль яклау буенча Министр урынбасары ??м Кшнякина Ольга Ивановна, Мордовияне? с?лам?тлек Министры урынбасары катнаштылар. Алар Мордовияд?ге социаль с?яс?т, х?к?м?тне? балалы гаил?рне яклау ташламаларыны? т?рлелеге, демографик ситуация турында с?йл?дел?р.
И? ???миятлесе - х?к?м?т ??м ??мгыять балалы гаил?л?рг? ярд?мг? ?зер булулары. Б?ген Мордовия Республикасында х?зерге демографик вазгыятьне кан?гатьл?нерлек дип б?ял?рг? м?мкин. Мо?а 2007 елны? 1 гыйнварыннан «Балалары булган гаил?л?рг? д??л?т ярд?мене? ?ст?м? чаралары турында»гы Федераль закон ??м икенче баланы тапкан гаил?л?рг? Ана капиталы сертификаты тапшыру турындагы Россия Федерациясе карары гам?лг? кер?е ??м 2012нче елдан индексациял?н?е с?б?п. Быелдан Мордовияд? бала т?рбиял?г?н студент гаил?л?рен? 8 550 сум к?л?менд? ярд?м оештырылган. ?ч ??м аннан да к?бр?к баласы булган гаил?л?рг? к?пбалалы статусын бир? у?ай вакыйга булды. 2012 елны? 1 гыйнварыннан ?ченче бала туган гаил?л?рг? торак салу яки ш?хси ху?алык эшл?ре алып барыр ?чен бушлай ?ир киш?рлекл?ре бирел? башлады. Социаль ярд?м чараларыны? у?ышлы гам?лг? ашырылуы Мордовияд? к?з?телг?н демографик ?сешт? д? чагылыш тапты.
С?лам?тлек министры урынбасары Ольга Ивановна б?генге к?н ?чен и? т?п проблемаларны чиш? буенча башкарылган эшл?р турында с?йл?де. Й?р?к ??м сосудлар авырулары – к?н з?хм?тл?ре. М?с?л?н, ишемия авыруы бел?н азапланганнарны? 40% ?л?. Яш??не? «алтын минутлар»ын ис?пк? алып, ашыгыч ярд?мне вакытында чакырту, авыруны кис?т? буенча профилактик эшл?р башкару у?ай н?ти??л?р бир?. Холестерин диг?н матд?не? артык булуы да куркыныч. Ул takzdorovo.ru сайты, «Дорожная карта» турында да с?йл?де.
Тагы, Мордовия басма министрлыгы бел?н, т?рле телевизион каналларда к?рс?т? ?чен, «Забота» сайтын рекламалау ?чен, роликлар булдырылган. М?гълумати ресурс, социаль т?л??л?р (пособиел?р) ?зг?рг?н саен, алышынып торыр.
Мордовияд? балалы гаил?л?рне яклау буенча оештырылган к?л?мле эш кысаларында, ГТРК «Мордовия» «Семейные вести» диг?н уникаль проект презентациял?де. Аны? турында «вести»ны? шеф-редакторы Дмитрий Божедаров с?йл?де. Ул ??рбер проект нигезенд? - игелекле эшл?р, намуслы гам?л, гаил? кыймм?тл?ре ята, ди.
«Семейные вести»не? беренче геройлары Кемляда яшил?р. Валерий ??м Елена Сидоровлар 10 балаларын т?рбиялил?р. Гаил? башы тагы к?чен фермерлык эшенд? сыный. Грантка гариза да бирг?н. Б?генг? егерме баш сыерлары ??м бозаулары бар.
Проектны? башка геройлары турында м?гълуматлар ?зерл?неп кил?.
Тагы «Известия Мордовии» газета сыны? баш редакторы Олег Каштанов «Гаил? кыймм?тл?ре»  проекты, «У?ышлы гаил?», «Поволжье гаил?се? - Шумкиннар», «Россия хатыны» конкурслары геройлары, «Висюлькиннар - к?пбалалы гаил?» ??м Мордовияд? гаил?л?рг? багышлап ?тк?рг?н чаралардан репортажлардан т?зелг?н презентациял?р к?рс?тте. Газетаны? балалы гаил?не социаль яклауга, у?ышлы гаил?л?рне пропагандалауга кертк?н ?лешл?ре турында с?з барды.
?зене? проектлары турында «ТелеСеть Мордовии» (10 канал) информацион х?б?р ит? телекомпаниясе баш редакторы  Евгений Симкин с?йл?де. Бер прект - балалар йортындагы баланы? гаил?г? килеп т?рбиял?н?е ??м аны? хыялы (ут с?ндер?че булырга) тормышка ашырмы диг?нг? кад?р (9 пунктлы) д?вам ител?е турында с?йл?де.
Балаларга матур т?рбия бирг?н гаил?, аларны? шат тавышлары я?гырап торучы йорт ??р заманда, тел?с? кайсы ??мгыятьт? рухи нигез ул. Гаил? - милл?тне? нигезе.

Наил? Насырова