Укытучылар к?не у?аеннан тагын укытучылар турында. Укытучы ??н?рен м??гелек ??н?р дип атыйлар. Кеше д?ньяда яши башлаганнан бирле ??рвакыт н?рс?г?дер ?йр?н? ??м кемнедер ?йр?т?, укый ??м укыта. Яшьл?рне? остазы, кагыйд? буларак, белемлер?к ??м х?рм?тлер?к кешел?р булалар. Башкарган эшене? ???миятлелеге, абруйлылыгы – бу ??н?рг? ихтирамлы м?н?с?б?т тудырган. ?мма шул ук вакытта укытучыларда ?зг?рми кала торган сыйфатлар бар. Ул – балаларны ?з балалары? кебек ?зелеп ярату, ??н?ре?не с?ю, т?рбия бир? алу сыйфатлары. Замана бел?н берг? т?рбия бир? алымнары да алышына тора, ?мма ??мгыять барыбер, и? беренче чиратта, т?рбияле, ит?гатьле, гадел, с?йкемле кешел?рг? мохта?.Рухи кыймм?тл?р алмашынып, б?тен яш?? р?веше базар м?н?с?б?тл?рен? корылган бу четерекле заманда ?з кыйб-ласын ?зг?ртмич?, сайлаган ??н?рен? тугрылыклы калып, уку-укыту, белем ??м т?рбия м?сь?л?л?ре бел?н н?ти??ле ш?гыльл?н?чене – я?а заман укытучысы дияр идем мин. Заман укытучыдан и?ади эшли бел?не тал?п ит?. Педагогик эшч?нлект? и?адилык – бу, беренче чиратта, я?алыкка, ?зг?р?ч?нлекк? омтылу. Укытучыны? и?адилыгы ул ?з эшен яратып башкарганда гына тормышка аша ала. И?ат турыдан-туры укытучыны? балаларга м?н?с?б?тене? чагылышына б?йле. Бала ?анына т?эсир ит? ?чен, аны а?лый бел?, аны? энергетикасын тоемлау, теге яки бу ситуацияд? ?з-?зен тотышыны? нинди булуын алдан сиземл?п тору тал?п ител?. ?з ??н?ре? ?чен янып-к?еп яш?? – ??н?р д?рес сайланганлыкны? м??им к?рс?ткече. Шундый к?рс?ткечне югары к?т?реп Атюрьево районы Усть-Рахмановка урта м?кт?бе укытучылары коллективы алып бара. Биред? т??риб?ле, балаларны с?еп белем бир?че укытучылар эшли дип ?йтс?м, ялгышмыйм дип уйлыйм. Алар арасында м?кт?п директоры 25 ел буена укучыларга белем, т?рбия бирг?н укытучыларны? укытучысы Зимфира Исмаил кызы Минькова, аны? укыту эшл?р буенча урынбасары Эльвира Х?йд?р кызы Совешова (21 ел эш стажы),  31 ел тырышып хезм?т итк?н география ??м чит телл?р белгече Кадрия Ш?мил кызы Алтышова, озайтылган к?н группасы т?рбиячесе Екатерина Ивановна Петрова, ?ч дист? елдан артык башлангычларга х?реф таныткан Римма Ш?мил кызы Теркулова бел?н Лидия Гавриловна Назаркина, 40-45 еллар м?кт?пк? гомерл?рен багышлаган  Р?шид? Х?с?ен кызы Шахмаева бел?н Тамара Адиповна Чудина ??м кырык елга якын укучыларны? туган телл?рен оныттырмыйча милли рухта белем биреп т?рбиял?г?н, чит телл?рне ?йр?тк?н Наил? ?хм?тхан кызы Хасьянова. М?кт?бебез горурлыгы булган ир-атларыбыз да м?кт?пт? байтак: Булат ?нв?р улы Неверов, Гильман ?хт?м улы Байчурин, Василий Антонович Малькин ??м башкалар.
М?кт?п – мог?изалы ил, бу илд? бер к?н икенчесен? охшамаган, ??р мизгел – ул нинди д? булса я?алык эзл??, монда ямансуларга, ?рл?шерг?, к?нне бушка ?р?м ит?рг? вакыт юк, бу илд? ??р укучы – кил?ч?к т?з?че, шулай булгач, бу илд? яш??чел?р – кил?ч?к ?чен ?аваплы. Бу илд? ??рвакыт ашыгырга кир?к, сине чолгап алган кешел?рне шаккатырыр ?чен ашыгырга, ?йл?н?-тир?д?гел?рг? ?зе?не? белеме?не, к?некм?л?ре?не б?л?к ит?р ?чен, ??р я?алыкны белер ?чен, со?га калмас ?чен ашыгырга кир?к. Шу?а к?р? д? бу илд? бары тик и? ныклар, и? сабырлар, и? батырлар, и? эчкерсезл?р, и? ?аваплылар, и? ярд?мчелл?р, и? кызыклылар ??м и? шаккатыргычлар яш?п кала. Аларны – укытучылар, дил?р.
Усть-Рахмановка урта м?кт?бенд? егерме укучы белем ала ??м т?рбиял?н?. Мордовияд?ге гап-гади авылыбызны? ??м тир?-к?рше авылда яш??че гап-гади укытучылары аларга белем бир?. Я?а заман авыл укытучысы ул – укучылар бел?н ??рвакыт б?йл?нешт?, элемт?д? булырга, хезм?тен тел?п, яратып башкарырга ??м белем бир? белерг?, тормышка ышаныч бел?н карарга тиеш. Белем турында с?з чыккач, ирешелг?н у?ышлар турында ?йтеп китми булмый. Т?рле м?кт?п, район, республика к?л?менд? ?тк?релг?н ярышларда ?и??чел?ребез бу с?зл?рг? д?лил. М?с?л?н (республика югарылыгында), Усть-Рахмановка урта м?кт?бене? 7нче сыйныф укучыбыз Роза Айгистова с?нгатьле укуда беренче, Роман Миньковыбыз быел татар теле олимпиадасында беренчелекне яулады...
Укучылар бел?н эшл?р ?чен с?л?т ??м й?р?кт? ярату чаткысы яши. ?д?бият елында ?д?бият укытучылары бел?н м?кт?пт? Муса ??лил, Абдулла Алиш, Александр Твардовский юбилей кич?л?рен ?тк?рдек, бик матур кич? китапхан?д? ?тте, викториналар ??м КВНнар ?тк?рдек. Гыйлемлелек к?чебез балаларга белем алуда б?хет китерсен иде диг?н тел?к мине ??рвакыт озатып бара. Тагы зур у?ышыбыз дип авылыбыздагы м?кт?пне? статусын югалтмый (т?п ит? идел?р) саклап калуыбызны да санарга була. Россия м?кт?пл?ренд? оптимальл?штер?л?р барганда – к?н кадагы булган м?сь?л?. Шулай итеп «Барлык укучыга ??м ??рбсен? белем бирерг?» диг?н м?кт?бебез девизын тормышка ашырабыз.

 

Эльвира Совешова