Илебез буенча октябрь аенда ?лк?нн?рг? багышлап т?рле чаралар уздырыла. Беренче числодан ?лк?нн?р к?не бел?н башланып кит? ??м ай буена сузыла. Аларны т?рле ?ирл?рд? котлаулар, б?л?кл??л?р, иск? алулар бара.
Пенсия ??м пенсионерлар турында саннарга игътибар итик. Быел Россияд? пенсионерлар саны 600 ме?г? арткан - 42.7 миллион кеше. Мордовияд? 253,3 ме? пенсионер. 2015 елдан пенсия к?л?мен санауны? я?а т?ртибе кертелде. Х?зерге пенсионерларга инде бу кагылмый, ?мма яшьр?к кешел?рг? пенсияг? чыгу вакыты еллар ??м т??риб? бел?н ген? т?гел, ? «пенсия коэффициенты»на карап ис?пл?н?ч?к. Бу ?ле 2025 елда гына гам?лг? керс? д?, балларны санау быелдан башланды. Пенсия ала башлау ?чен 30 балл кир?к булачак. Баллар эш т?ре ??м стажга карап билгел?н?ч?к.
Россияд? уртача пенсия 13900 сум. Мордовияне? Статистика идар?се саннарына караганда, республикада 2015 елны? 1 июлен? уртача пенсия к?л?ме 10795  сум булган. Минималь яш?? хакы Россияд? 10404 сум, пенсионерлар арзанракка яши дип санала (7916 сум). Мордовияд? минималь яш?? хакы 8446 сум, пенсионерларныкы 6927 сум.
Халыкара ?лк?нн?р к?ненд? озак еллар тырышып хезм?т итк?н, сабыр ??м чыдам булып, ?хлакый идеалларга тугры калганнарны ??м ватанп?рв?рл?рне, тормыш зир?клеге ??м к?чле рухлыларны х?рм?тл?п б?йр?мн?р ?т?. ?лк?н буынга бик к?п сынауларны ?з ?илк?сенд? татырга туры килде: Б?ек Ватан сугышы ??м аннан со?гы к?т?релеш елларындагы ка?арманлык, илне? икътисадын ??м рухи ку?тен ныгыту чорындагы фидакарь хезм?т... Яшьл?р ??м урта буын кешел?ре сезне? алда м??ге бурычлы! Алар бик к?п авырлыклар к?рг?н, д?ньяны? ачысын-т?чесен  татыган кешел?р. Аларны ?лк?н булган ?чен ген? т?гел, ? ?ти-?нил?ребез, ?би-бабайларыбыз булган ?чен д? х?рм?т ит?рг? тиешбез. Гомерл?ре буе хезм?тт? кайнаган, колхоз нужасын беренче к?нн?ренн?н ?к т?рт?г? ?игелеп тарткан ?би-бабаларыбыз картлык к?нн?ренд? зур игътибарга, х?рм?тк? лаек. Т?рбия чарасы булганга да аларны? и? к?бесе м?кт?пл?рд? ?т?. ?ылы очрашулар, концертлар, т?мл?п ч?й эч?л?р бер-бер артлы республикабызны? й? берсенд?, й? икенчесенд? була.
Июль аеннан Рузаевка районы Татар Пешл? авылын ?ит?кл?г?н Ринат Д??люк улы Шабаев бел?н ?лк?нн?р ае турында с?з алып бардык. Ул кил?се атнадагы район сессиясенд? бу м?сь?л?г? ачыклык кертерг? ?ыена. Чараны, б?лкем, берникад?р районнан финанслау булыр, ди. Ул:
- ??рвакыттагыча авылыбызда Халыкара ?лк?нн?р к?нен? багышлап зур концерт ?т? иде, традиция буенча 15-16 октябрьд? зур концерт программасы багышлыйбыз олыларга ??м пакетлар ?зерл?рбез. Д?ресен ?йтк?нд?, мин ?лк?н яшьт?ге авыл халкын барлап, аларга зуррак ярд?м к?рс?тер идем, ? ?ле ген? пенсияг? чыкканнар ярд?мг? шулкад?р нык мохтаж т?гелл?р. Мен? х?зер ген? минем яннан олы яшьт?ге Дубинникова Сания апа ярд?м сорап керг?н иде. Проблемалар шактый к?п, ? авыл администрациясе акчасы юк диярлек. Барыбер, кечкен? адымнар бел?н булса да н?рс?дер эшл?н?: Пешл? авылы урамнарыбызга фонарьлар элдек...Тел?к зур эшл?рне башкарырга чакыра, ?ирен? ?иткереп ?тисе эшл?ребез ?ит?рлек.
Без чын к??елд?н Ринат Д??люк улына у?ышлар телибез ??м булдыклыгында шикл?нмибез. Алдагы хезм?тенд? т?ртип булган. Туып ?ск?н Татар Пешл? авылы халкы да а?а ышана.
Темников районында яшьл?рг? ?рн?к булган ?лк?нн?рне, гаил?л?рне х?рм?т ит?л?р. М?с?л?н, Алия бел?н Ш?риф?ан Ялышевлар берг? 25 елдан артык дус-тату яшил?р. Алар ?зл?рене? ?ч баласы бел?н берг? тагы ике баланы асрамага алып т?рбиялил?р. Гаил? к?ненд? район башы урынбасары Галина Алексеевна Бабина Алия бел?н Ш?риф?ан Ялышевларга, яшьл?рг? ?рн?к гаил? булып яш?г?н ?чен, «М?х?бб?т ??м тугрылык ?чен» диг?н медаль тапшырды.  
Районнан м?гълумат. ЗАГС б?леге ?ит?кчесе Е.М.Миронова район статистикасын бик ук мактамый, ч?нки 106 ?йл?н?чене? 68зе (40%)  биш ел берг? яш?мич? аерылышканнар. Туган 90 баланы? ??рбер д?ртенчесе тулы булмаган гаил?д? туа.
Ромодан районы Алтар авылында халык бер-берсе бел?н бик тату-дус яшил?р. Аларда да ел саен онытмыйча ?лк?нн?р х?рм?тен? т?рле чаралар ?тк?р?л?р. Быел да “Безг? еллар б?ла т?гел» исем астында Алтар администрациясе, м?д?ният учагы булган клуб ??м китапхан? хезм?тк?рл?ре, м?кт?п укучылары ??м укытучылары к?че бел?н ?зерл?нг?н концерт 9 октябрьд? ?т?ч?к, - дип авыл китапхан?се хезм?тк?ре М?нир? Хафиз кызы Илькаева х?б?р итте. Тагы ел саен, булдыралган кад?р, авылда ш?хси эшм?к?рлек бел?н шогыльл?нг?н Р?ст?м К?лимулла улы Кузяев ??м Адил? Х?н?фи кызы Яфарова (кибетл?ре бар) авылдаш ?лк?нн?рг? ярд?м ит?л?р – пакетлар ?зерлил?р. Быел да шул эшне башкарырлар дип уйларга урын бар.
- Алтар урта м?кт?бенд? ??рвакыт ??р сыйныф укучылары ?з ?бил?рен чакырып, берг?л?п ?зерл?г?н ?ст?л артында т?мл?п ч?й эч?л?р, катлама, б?леш, ч?к-ч?кт?н авыз итеп концерт программасын карыйлар. Гомерл?ре буе тырышып хезм?т итк?н, сабыр ??м чыдам булып, ?хлакый идеалларга тугры калганнарны ??м ватанп?рв?рл?рне, тормыш зир?клеге ??м к?чле рухлы олыларны х?рм?тл?п ?тк?релг?н чараларда аларны? к??еллл?ре ?ылылык бел?н тула, й?зл?р яктырып кит?, - ди М?нир? Хафиз кызы.

Н.Х?лил