Заман м?кт?бене? тормышын информацион технологиял?рд?н башка к?з алдына да китереп булмый. Укучыларда уку процессына кызыксыну уяту ?чен стандарт методлар бел?н ген? чикл?нерг? ярамый. Укыту процессын информатизациял?? м?гариф ?лк?сенд? гаять зур м?мкинлекл?р тудыра, ч?нки аны белем бир?д? бик н?ти??ле итеп кулланып була. Татар теле ??м ?д?бияты д?ресл?ренд? электрон д?реслекл?рне   шушы максатка туры китереп кулланырга м?мкин. Шул у?айдан, 28нче октябрь к?нне Черемиш т?п гомуми белем бир? м?кт?бе базасында “Татар теле ??м ?д?бият д?ресл?ренд? электрон д?реслекл?р бел?н эшл??не? ???мияте” диг?н темага семинар ?тте.  Семинарда м?кт?пне? татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Боярова Фазия Ф?рит кызы 9нчы сыйныфта татар ?д?бияты д?ресен электрон д?реслекл?рд?н файдаланып уздырды. С?йф Сараине? “С???йл в? Г?лдерсен” ?с?ренд? “?лемн?н д? к?члер?к м?х?бб?т” диг?н темага багышланган д?рес бик мавыктыргыч итеп ?тк?релде.
Электрон д?реслекл?рне? у?айлы якларын, семинарда катнашкан ??р укытучы к?реп алды. Укытучы да, укучылар да электрон д?реслект?н оста итеп, белеп файдаландылар. ?с?рне татар артисты укуында ишетеп т?, укучылар ?зл?ре д? матур, с?нгатьле укый бел?л?р, ик?н. Электрон д?реслекл?рд? белемн?рне тикшер? ?чен тестларны да укучылар бик д?рес эшл?г?нн?р. ??р укучы ?авабыны? д?реслеген, д?рес т?геллеген белешм?г? куелган гиперссылка аркылы тикшер? ала; эшне? н?ти??сен б?ял?? д? бик ?и?ел башкарыла: тестны эшл?г?нн?н со? компьтерда эшк? н?ти?? д? ясала.                                                                                                    
- Я?а технологиял?р куллану шулай ук класстан тыш чараларны ?тк?р?не д? кызыклы, н?ти??ле ит?. Я?а технологиял?р куллану укучыны? м?ст?кыйль эшч?н-леген активлаштыра, у?ышка ирешерг? эт?р?, укуга кызыксынучанлыкны арттыра, укытучыга - д?ресл?рне кызыклы итеп ?тк?рерг?, и?ади эшл?рг? ??м н?ти??л?рг? ирешерг? м?мкинлек бир? ик?нннлеген? тагын да ышандык, - ди Фазия Ф?рит кызы Боярова.
?д?бият д?ресен д?вам итеп, 7-9 класс укучылары, шул ук темага багышланган Ф?тхи Бурнашны? “Та?ир-З??р?” пьесасын с?хн?л?штерг?нн?р. Укытучылар ?зл?рен, д?рест?н д?, чын татар театрында итеп хис итк?нн?р. Сюбаев Адель, Карабанов Теймур, Бояров Азамат, Музафярова Милена, Яфуняева Диана, Денислямов Радмир ?з рольл?рен бик яхшы башкарганнар. Тамашачылар, аларны? чын артистлар т?сле оста уйнауларына сокланып, р?хм?т ?йттел?р.
Семинарны? теоретик  ?лешенд? укытучылар д?реск? анализ -  ?занализ ясау т?ртибе, татар теле ??м ?д?бияты  д?ресл?рен? заманча тал?пл?р буенча с?йл?ш?л?р алып бардылар. ?зл?рене? эш т??риб?л?ре бел?н Равил? Исхак кызы Биккинина бел?н Линара Низаметдин кызы Смакаева (Кырви урта м?кт?бе), Рауза Мокадд?с кызы Юмаева (Пензятка урта м?кт?бе), Альфия Ш?йхетдин кызы Абдюшева (Аксен урта м?кт?бе), Альфия Фатих кызы Муртазина (Таула т?п м?кт?бе) уртаклаштылар.
Семинарга у?ай б?я бирелде.

Наил? Насырова